Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Veiligheids en Gezondheidsplan

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

V&G plan algemeen;

 

V&G plan algemeen:

leidraad tekst:   Opzichtershandboek ABC management groep (2010)

Wij leven in een verzorgingsstaat. Het gaat hierbij met name om welzijn, waaronder valt:   gezondheid, veiligheid en milieu. Daarin heeft de overheid een driedelige taak:   uitvoering, controle en wetgeving.
Als wetgever heeft de overheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu de afgelopen decennia veel opgebouwd. Bij het opbouwen van de wetgeving is niet in de eerste plaats gedacht aan een heldere structuur. Dit maakt het daarom ook moeilijk om een goed inzicht te krijgen in wat wel en wat niet mag.

De ARBO-wet:
De ARBO-wet is een kaderwet. De wet geeft met name de algemene voorwaarden voor de Arbozorg aan, waarbij het vooral om organisatorische bepalingen gaat.
Deze wet geeft geen direct antwoord op vragen als:   hoe moet een valbeveiliging worden aangebracht, welke beveiligingen horen bij het gebruik van de cirkelzaag? Om antwoord op deze concrete vragen te vinden geeft de ARBO-wet een verwijzing naar een van de vele veiligheidsbesluiten.

De ARBO-wet is in principe van toepassing op alle arbeid die in Nederland wordt verricht.

De arbeidsinspectie is belast met de controle op de naleving van de ARBO-wet en de Arbeidswet. Inspecteurs van de arbeidsinspectie hebben de bevoegdheid om het werk stil te leggen bij ernstige overtredingen.

  ook "ARBO aandachtspunten algemeen" bij het onderdeel "Ontwerpproces algemeen".
alsmede
  het onderwerp "Werken op daken" bij het onderdeel "Daken algemeen".

Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet:
Aangezien de totstandkoming van een bouwwerk niet geheel te vergelijken is met het voeren van een onderneming heeft men in 1994 het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet ingevoerd. Het gaat er daarbij om dat werknemers van verschillende werkgevers elkaars arbeidsomstandigheden kunnen be´nvloeden op de bouwplaats.

Het voornaamste uit het bouwprocesbesluit is de verplichting dat voor ieder bouwwerk een Veiligheids- en Gezondheidsplan wordt gemaakt.
De bouwdirectie ziet toe op de ARBO-samenwerking van de verschillende werkgevers op de bouwplaats.
De aannemer regelt de samenwerking en het zijn de aannemer en onderaannemers die de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk vormgeven.

Inhoud van het Veiligheids- en Gezondheidsplan in de ontwerpfase:
Het V&G plan wordt in eerste instantie in de ontwerpfase opgesteld en dient in ieder geval te bevatten:
  -  Een beschrijving van het bouwwerk;
  -  Een overzicht van de bouwpartners;
  -  De naam van de co÷rdinator ontwerpfase;
  -  De naam van de co÷rdinator uitvoeringsfase;
  -  Een inventarisatie en evaluatie van gevaren;
  -  De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen bouwpartners, welke voorzieningen daarbij worden getroffen, onderricht wordt gegeven en hoe hier toezicht op wordt gehouden.

  voorbeeld van nog in te vullen "V&G plan".

Veiligheids- en Gezondheidsplan in de uitvoeringsfase:
Het V&G plan uit de ontwerpfase wordt in de uitvoering aangevuld met gegevens omtrent:   -  Organisatie en fasering van het bouwproces.
Hiertoe wordt een overzicht gegeven van de hoofd-, onder- en nevenaannemers met vermelding van de persoon van elk bedrijf die contacten onderhoudt met de V&G co÷rdinator uitvoeringsfase. Dit overzicht wordt aangevuld met de planning van het bouwproces, waaruit voor ieder bedrijf duidelijk is hoe zijn werkzaamheden volgen of overlappen met werkzaamheden van andere bedrijven. Ieder bedrijf dient bekend te zijn met de taken en bevoegdheden betreffende de arbeidsomstandigheden van de leidinggevende(n) en toezichthoudende functionaris(sen) op de bouwplaats.

  -  Co÷rdinatie en samenwerkingsafspraken werkgevers.
De V&G co÷rdinator uitvoering initieert en co÷rdineert de samenwerking tussen bedrijven op de bouwplaats. Daartoe worden afspraken gemaakt over de te treffen maatregelen, de verantwoordelijkheden en het toezicht op de naleving van de maatregelen en hoe hierover wordt gerapporteerd.
Het is verstandig om Veiligheid en Gezondheid als vast agendapunt op de bouwvergadering mee te nemen.

  -  Co÷rdinatie en samenwerkingsafspraken werknemers.
De werkgevers op de bouwplaats zijn verplicht hun werknemers voor te lichten en te instrueren over de gemaakte samenwerkingsafspraken en de te nemen maatregelen. De V&G co÷rdinator heeft de taak dit proces te bewaken.

  -  Bouwplaatsvoorzieningen.
Voor de collectieve voorzieningen op de bouwplaats wordt aangegeven wie de gebruikers zijn en wie verantwoordelijk is voor het in stand houden van de voorzieningen.

  -  Bouwplaatsregels.
Bouwplaatsregels, zoals toegangregels, procedures bij ongevallen, bedrijfshulpverlening, procedures afvalopslag en ľafvoer e.d. worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het V&G plan.


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 24-04-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan