heistelling nabij Reichstag Berlijn 2011
Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

funderingen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

funderingen op acheologische vindplaatsen (algemeen);

overzicht funderingsmethoden;

  fundering op staal
  en fundering op pijlers  /  putten

  fundering op in het werk te heien houten en prefab beton palen
  en fundering op in de grond gevormde palen

getrapte- en eenzijdige funderingen;

fundering op zinkkasten;

heistelling nabij Reichstag Berlijn 2011


 

Funderingen op acheologische vindplaatsen (algemeen):


De toe te passen funderingswijze dient archeologiesparend te zijn.
 • Indien er sprake is van funderingen op staal, dan moet er rekening worden gehouden met een bufferlaag van een vooraf bepaalde minimale dikte.

  Noot:
  Grondverdringende geheide palen verstoren de ondergrond doorgaans minder dan diepe fundaties op staal omdat dan bij de bovengrond over minder grote oppervlakken de archeologie ontgraven wordt

 • Bij heien betekent dit concreet dat de schade, direct door perforatie en indirect door het effect van heien (laterale verplaatsing van sediment), van palen geminimaliseerd moet worden tot een vooraf (door de betreffende instanties) bepaalde maximaal toelaatbare verstoringpercentage van het vindplaatsoppervlak

  Noot:
  Grondverdringende geheide palen verstoort met name in zandige substraten aanzienlijk meer archeologie dan grondvervangende, geboorde palen.
  In een kleiige en venige ondergrond lijkt de schade door geheide palen echter juist weer mee te vallen.

 • Palenplan:
  Het palenplan moet worden geoptimaliseerd ten aanzien van de archeologische vindplaats en voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan de betreffende instanties voor toetsing worden voorgelegd.
klik hier om naar boven te gaan


 

Funderingsmethoden:


De fundering is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het gewicht ervan wordt overgedragen aan de vaste draagkrachtige ondergrond.
Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond.
 
figuur uit Jellema deel ....
 
Afhankelijk van de hoogte van de aanwezige grondwaterstand onderscheiden we de volgende funderingstypen:
 • funderingen op staal (funderingsmethode A t / m D)
 • fundering op putten (tussenvorm tussen op staal en palen - funderingsmethode E)
 • funderingen op palen (funderingsmethode F t / m K)

  fundering geschiedenis

  fundering op staal en fundering op pijlers  /  putten

  fundering op in het werk te heien houten en prefab beton palen
  en fundering op in de grond gevormde palen
klik hier om naar boven te gaan 

Getrapte fundering

figuur uit Jellema deel ....
Is de vaste grondslag, waarop wordt gefundeerd, hellend dan een getrapte fundering toepassen.
Let hierbij wel op!   Want het gedeelte van de fundering bij de sprong kan geen belasting afdragen op de grond.

Eenzijdige fundering


figuur uit Jellema deel ....
Indien een normale fundering wordt toegepast op een erfscheiding dan is er een notariele akte nodig. Daarom wordt er normaliter een eenzijdige fundering toegepast.
Door de eenzijdige belasting ontstaat er in de fundering belastingkoppel die moet worden opgevangen. Bij kleine krachten kan deze worden afgevoerd via de vloerconstructie, bij grote krachten is een aparte constructie noodzakelijk.
klik hier om naar boven te gaan


 

Fundering op zinkkasten:

(Pneumatische fundering) (waterbouw -caissons)

Het principe van een pneumatische caisson is het bouwen van een ruwbouwconstructie op het maaiveld en daarna door ondergraving op de juiste diepte brengen in de ondergrond. Wordt vooral bij ondergronds bouwen, zoals bij parkeerkelders, etc. toegepast.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

 

 

klik hier om naar boven te gaan