Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Geluidslekken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

geluidslekken;
gevel/vloer aansluitingen;
installaties en geluid;


 

geluidslekken

Geluidslekken:

afbeelding:    aantekeningen HTS 1977 (artikel afbeelding ?)

Geluidslekken zijn lang niet altijd zichtbaar. Ze laten vooral hoge tonen door, en zijn om die reden meestal al op het gehoor op te sporen.

Het afdichten van geluidslekken
De techniek van het afdichten wordt grotendeels bepaald door het soort lek en de vereiste- of haalbare geluidsisolatie van de constructie waarin het lek zich bevindt. Het uitgangspunt bij het afdichten van lekken is, dat deze blijvend luchtdicht moeten worden afgesloten. Bovendien moet daarbij in principe gebruik maken van een materiaal of combinatie van materialen waarvan de massa en/of opbouw overeenstemmen met de afmetingen van het af te dichten lek en de geluidisolerende eigenschappen van de basisconstructie.

klik hier om naar boven te gaan 
starre- en ontkoppelde wandaansluitingen

Starre- en ontkoppelde gevel/vloer aansluitingen:


Door luchtgeluid in de ‘zendende’ ruimte geraakt de bouwmuur c.q. vloer in trilling. Op hun beurt worden de begrenzende dwarsconstructies in de ‘ontvangende’ ruimte aangetrild.

De mate van deze flankerende geluidsoverdracht is afhankelijk van de massa en de buigstijfheid van de verschillende constructies.

Steenachtige scheidingswanden met een massa van minder dan 200 kg/m˛ kunnen in combinatie met bepaalde typen bouwmuren cq vloeren in hinderlijke mate flankerende geluidsoverdracht veroorzaken.

Deze geluidsoverdracht kan worden gereduceerd door dergelijke flankerende scheidingswanden niet star, maar ontkoppeld, dus flexibel aan te sluiten op de bouwmuur c.q. vloer.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hier om naar boven te gaan 
lucht- en contactgeluid riolerings installaties in schachten

Installaties en geluid:

Geluidsisolatie begint met het realiseren van een bouwakoestisch gunstige ligging van ruimten t.o.v. geluid producerende c.q. geluid doorgevende installatieonderdelen. B.v. plaatsing van een keuken naast een badkamer is een gunstige uitgangssituatie. Een badkamer naast een slaapkamer is geluidstechnisch een ongunstige situatie. Daar waar dit niet mogelijk is dienen aanvullende maatregelen te worden genomen.

Geluidsniveau:

Wat betreft het geluidsniveau zegt het bouwbesluit het volgende:
Het in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidsniveau van een toilet met waterspoeling, kraan of mechanisch ventilatiesysteem mag, ter beperking van geluidsoverlast in een niet tot die woning behorend verblijfsgebied niet hoger zijn dan 30 dB(A).
 

 

 

zie   zie ook de algemene informatie over geluid en geluidsisolatie door bouwtechnische maatregelen bij het onderdeel "Leiding isolatie (warmte en geluid)".
 

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 16-12-2014

 

 
klik hier om naar boven te gaan