Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vorderingsschema

+ handboek instructie voor de tekenkamer  .

Voor de volgende onderwerpen ga naar:
inleiding algemeen;

Voor de onderwerpen uit Handboek - instructie voor de tekenkamer ga naar:
opdrachtfase;
voorlopig ontwerp;
definitief ontwerp;
vergunningen en bestedingsstukken;
bouwvergunning.

 

 


bron:  "Checklist vorderingsschema van opdrachten - te verrichten werkzaamheden"
Handboek - instructie voor de tekenkamer (bron:   S.A.B. december 1976)

 

Inleiding algemeen:

tekst:   Amsterdamse Hogeschool voor Academie van Bouwkunst (Cursus V2 Bouwtechniek 2000-2001 / 2001-2002 / 2002-2003)

In dit gedeelte willen we datgene behandelen waar een architect zijn ontwerp op moet baseren zodat de bouwkundige tekenaar zijn werk naar behoren kan uitvoeren:

De vragen die we ons kunnen stellen zijn:

 • Wat heb je nodig om te detailleren, welke processen lopen gelijktijdig en waarop moet je anticiperen.
 • Waar moeten we op letten bij bouwkundig tekenen en waaraan moet het benodigde tekenwerk aan voldoen.
 • Wie zijn die zo belangrijke "derden".

Omdat een opdrachtgever vaak gefaseerd opdracht geeft aan de architect moet je om te detailleren naast de architectonische uitgangspunten ook de honorarium-fase weten waarin het ontwerp zich bevindt, alsmede de fase welke het uiteindelijke doel van de opdracht is.

Mogelijke fasen zijn:

 • VO en DO,
 • het maken van de benodigde vergunningstekeningen,
 • het maken van bestek en tekeningen,
 • de aanbesteding,
 • het opstellen van het uitvoeringscontract met de aannemer,
 • het maken van de uitvoeringstekeningen,
 • het maken van eventuele revisietekeningen en revisiebesscheiden,
 • de directievoering over de bouw en de oplevering,
 • etc.

Haalbaarheidsonderzoeken, e.d. vallen buiten dit onderwerp.
De kosten voor het maken hiervan worden, afhankelijk van wie de initiatiefnemer is, veelal apart afgerekend.

ziezieextra  voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek waarvan de uitkomst eigenlijk al vast stond.
klik hier om naar boven te gaan 
bron:  "Checklist vorderingsschema van opdrachten - te verrichten werkzaamheden"
Handboek - instructie voor de tekenkamer (bron:   S.A.B. december 1976)

Opdrachtfase:

 1. Ontvangst verzoek tot aanvaarding opdracht.
 2. Beantwoording met vermelding van de voorwaarden, waaronder de opdracht zal worden aanvaard.
 3. Ontvangst bevestiging van punt 2.
 4. Opstellen van programma van eisen door opdrachtgever.
  zie extra   Eventueel aan de hand van/met behulp van een ruimteboek.
 5. Bepalen beschikbaar budget, inclusief architectenhonorarium en kosten, alsmede de kosten voor adviseurs door de opdrachtgever.
 6. Planning ter bespreking met opdrachtgever.
 7. Akkoord opdrachtgever met punt 6
 8. Bureauplanning.
 9. ..
 10. ..
 11. ..
 12. ..

Voorlopig ontwerp:

zie  het onderdeel "VO, DO en ruimtelijk concept".
zie  het onderdeel "inmetingen, etc".
 1. Keuze bouwterrein.
 2. Situatie.
 3. Opname te plaatse.
 4. Opmeting terreingrenzen.
 5. Waterpassing.
 6. Controle kadaster.
 7. Voorlopig grondonderzoek.
 8. Hoogste en laagste waterstand.
 9. Opmeting bestaande toestand.
 10. Bebouwde kom.
 11. Bestemmingsplan.
 12. Uitbreidingsplan.
 13. Streekplan.
 14. Nationaal plan.
 15. Bouwverordening.
 16. Rooilijnenbesluit.
 17. Voorbereidingsbesluit.
 18. Keuze adviseurs.
 19. Voorlopig ontwerp.
 20. Materiaalkeuze.
 21. Globale begroting.
 22. Verzending voorlopig ontwerp en globale begroting naar opdrachtgever.
 23. Akkoord opdrachtgever.
 24. Voorlopige beoordeling welstand commissie.
 25. Opdracht definitief ontwerp en bestedingsstukken.

Definitief ontwerp:

zie  het onderdeel "VO, DO en ruimtelijk concept".
 1. Definitief ontwerp.
 2. ..
 3. Grondonderzoek.
 4. Principe details.
 5. Bespreking met adviseurs.
 6. Bespreking met:
  a. plaatselijke afdeling bestrating (riolering)
  b. plaatselijke brandweer.
  c. plaatselijke arbeidsinspectie.
  d. elektriciteitsbedrijf.
  e. gasbedrijf
 7. Akkoord opdrachtgever definitief ontwerp.
 8. Beoordeling welstandscommissie.
 9. Beoordeling arbeidsinspectie.
 10. Beoordeling brandweer.
 11. Beoordeling bouw- en woningtoezicht.
 12. Beoordeling inspecteur onderwijs.
 13. Akkoord punt 45 t/m 49.

Vergunningen en bestedingsstukken:

zie  het onderdeel "Ontwerpproces bouwaanvraag.     (omgevingsvergunning sinds 2010)".
zie  het onderdeel "Ontwerpproces bestektekeningen".
zie  het onderdeel "Het bestek".
 1. Informeren bij instanties welke stukken worden vereist voor aanvraag rijksgoedkeuring.
 2. Indien definitief ontwerp voldoende blijkt, verzorging van aanvragen rijksgoedkeuring en bouwvergunning.
 3. Nummer rijksgoedkeuring opvragen.
 4. Informeren wanneer rijksgoedkeuring kan worden verwacht.
 5. Opdracht bestedingsklaar maken.
 6. Bureauplanning richten naar uitkomst punt 54.
 7. ..
 8. ..
 9. ..
 10. Indien nodig voor rijksgoedkeuring:
  a. voorlopige bestektekeningen en werktekeningen
  b. voorlopig bestek
  c. voorlopige begroting
 11. Als punt 52 t/m 56.
 12. Definitieve bestektekeningen en bestek.
 13. Definitieve begroting waarin opgenomen:
  a. bouwkundige werkzaamheden
  b. werktuigk. en electr. installaties
  c. geraamde kosten opzichter
  d. honorarium werktekeningen en onkosten architect
  e. honorarium adviseurs
  f. inrichting vast meubilair
  g. tuinaanleg
  h. kunst
 14. Ter goedkeuring opdrachtgever.
 15. Ter goedkeuring bouw- en woningtoezicht voor bouwvergunning (hier constructieberekeningen meesturen)
 16. Eventuele kleine wijzigingen.
 17. Eventuele staat van wijzigingen van bestek.
 18. Opdracht tot aanbesteding.
 19. ..
 20. ..
 21. ..
 22. ..

(in afwachting op de aangevraagde) Bouwvergunning.

zie  het onderwerp "Aanbesteding en bestek" in het onderdeel "Het bestek".
 1. Bepaling plaats en wijze van aanbesteding.
 2. Indien onderhands:
  a. voorstel architect van aannemers
  b. controle op door andere voorgestelde aannemers
  c. uitnodiging aannemers
  d. versturing aanbesteding stukken
 3. Aanwijzing.
 4. Staat van aanwijzing.
 5. Voorstel architect betreffende dagelijks toezicht.
 6. Aanbesteding (proces verbaal).
 7. Versturing proces verbaal met aanbeveling architect.
 8. Concept opdrachtbrief naar opdrachtgever.
 9. Opdracht tot directievoering.
 10. Indien aanbesteding "openbaar":
  a. plaatsing advertentie
  b. als punt 75 t/m 82
 11. ..
 12. ..
 13. Aanstelling dagelijks toezicht.

Bouwvergunning ontvangen.

 1. Adviseurs informeren.
 2. Bouw- en woningtoezicht informeren betreffende datum van aanvang.
 3. Bouw- en tekeningschema van aannemer.
 4. Staat van eenheidsprijzen.
 5. Werkfasewaardering.
 6. Garantie schilderwerk.
 7. Verzorging opdrachten installaties (via adviseurs).
 8. Tijdstip bouwbesprekingen vaststellen.
 9. ..
 10. ..
 11. ..
 12. Eerste oplevering (proces verbaal)
 13. Eindoplevering (proces verbaal) en eindafrekening.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-03-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Opdrachtfase:
klik hier om naar boven te gaan

Ruimteboek:


Een ruimteboek is een documentatievorm waarin bouwkundige gegevens, welke afkomstig zijn, uit bijvoorbeeld een bouwhistorische opname per ruimte zijn vastgelegd.
Een ruimteboek wordt gemaakt om te dienen als naslagwerk bij de ontwikkeling van eventuele verbouwingsplannen voor bijzondere gebouwen zoals bijvoorbeeld grootschalige monumenten.

Bouwhistorische opname:
Bouwhistorisch onderzoek vindt gewoonlijk plaats in de vorm van een opname, in combinatie met een waardestelling.
Bij elke bouwhistorische opname wordt documentatieonderzoek verricht, in sommige gevallen aangevuld met archiefonderzoek.
Indien nodig kan kleuronderzoek extra informatie opleveren over het kleurgebruik bij het exterieur of interieur.

Interieuronderzoek:
Wanneer het gebouw een interessant historisch interieur heeft, is het belangrijk om nader interieuronderzoek uit te voeren. Vaak kan dit al bij een bouwhistorische opname worden meegenomen, maar bij complexe gebouwen met veel historische interieuronderdelen kan dit onderzoek vaak beter worden gepresenteerd in de vorm van een ruimteboek.

voorbeeld van een ruimteboek:


Het totale ruimteboek bestaande uit meer dan 200 pagina's is te downloaden via Google volgens onderstaande zoekopgave

klik hier om naar boven te gaan