Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ontwerpproces bouwaanvraag.    (omgevingsvergunning sinds 2010)

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouwvergunning nodig ?
checklist;


 
Welke vergunnning nodig ?

vergunning nodig ?


Omgevingsvergunning:

Met het van kracht worden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 26 vergunningen
(waaronder bekende vergunningen zoals de bouwvergunning, de milieuvergunning, de sloopvergunning en de gebruiksvergunning)
en ca 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning.

Doelstelling van deze verbeterde dienstverlening door de overheid is het makkelijker, goedkoper en sneller doorlopen van procedures voor de realisatie van een project.
Men heeft namelijk nog maar te maken met één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, één loket, één bevoegd gezag, één besluit en één procedure.

Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via een online Omgevingsloket. Zie hiervoor betreffende link bij de verwijzingen naar externe sites.

Omgevingswet en Erfgoedwet:

  bron:  tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 3 2014
 

Bouwen op archeologische vindplaatsen:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een overzicht uitgebracht van de mogelijke effecten van bouwen op archeologische vindplaatsen.
(pdf   'De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen' en bijbehorend schema t.b.v. het bepalen welke informatie en welk onderzoek nodig is om de effecten van bouwen te voorspellen.)

zie hiervoor betreffende link bij de verwijzingen naar externe sites van derden.
 

Geen vergunning nodig ?:

Voor veel kleine bouwwerken, zoals bergingen, carports, garages, mantelzorgwoningen, dakkapellen, etc. gelegen 1 meter achter de voorgevel is thans geen vergunning meer nodig, mits -----------------
Controleren dus.

Ook als je geen bouwvergunning hoeft aan te vragen, moet een verbouwing voldoen aan alle wettelijke eisen.
Met behulp van de website "het Verbouwkompas" kunnen zowel (particuliere) opdrachtgevers als bouwbedrijven stap voor stap heel gemakkelijk een verbouwing uitwerken, en daarbij voldoen aan de meest voorkomende eisen uit het Bouwbesluit en de meest geraadpleegde normen.

zie betreffende link bij de verwijzingen naar externe sites.
klik hier om naar boven te gaan 

checklist

Met betrekking tot het te maken tekenwerk voor het indienen van een bouwaanvraag e.d. stelt de overheid een aantal eisen waaraan we ook zullen moeten voldoen.
Zie hiervoor de checklist behorende bij de aan te vragen bouwvergunningstype.

I.v.m. voortgang in de tekenproductie van een bureau is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium hier rekening mee te houden.

checklist


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 22-11-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan