Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bouwkosten algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

architectenbegroting/Stichtingskosten/bouwkosten
kostenvergelijkingen;
voorbeeld van beïnvloeding directe bouwkosten;
voorbeeld van indirecte kosten;
voorbeeld van maatschappelijke kosten;

zie   voor aannememersbegroting, etc. het onderdeel "bouwkosten - kostenraming bouwkosten". 

Architectenbegroting/Stichtingskosten/Bouwkosten.


Architectenbegroting:

De architect tracht aan de behoeften van de opdrachtgever te voldoen binnen diens financiële mogelijkheden.
Het gaat om méér dan alleen bouwkosten. Grondverwerving, afkoop van rechten, tuinaanleg, kosten nevenaannemers, inrichting, etc. behoren tot de door de opdrachtgever te betalen kosten.
De architect moet voor de opdrachtgever niet de duurste of de goedkoopste keuze doen, maar de meest beste qua levensduur, onderhoud en stichtingskosten.

Stichtingskosten:

Stichtingskosten bestaan onder andere uit:
 • grondkosten;
 • ontwikkelingskosten architect, constructeur, etc.;
 • aansluitkosten;
 • leges;
 • bouwkosten;
 • renteverliezen;
 • BTW.

Bouwkosten:

In de Nederlandse bouwpraktijk beperkt de materiaalkeuze voor de draagconstructie zich tot:
 • Hout.
 • Baksteen.
 • Beton.
 • Staal.

Deze materialen zijn niet alleen anders van vorm en uiterlijk, maar ze verschillen door hun eigenschappen ook in de manier van aanbrengen en het benodigde onderhoud.

Ook de manier waarop in de afbouw andere materialen cq bouwonderdelen, zoals installaties, etc., aan de draagconstructie gekoppeld te dienen worden is verschillend en kan verstrekkende gevolgen hebben op het beoogde uiterlijk.

Wanneer het gebouw is ontworpen volgens een specifiek materiaal voor de draagconstructie dan is vervanging van een ander materiaal zonder aanpassing van het constructieve concept zonder meer meestal niet mogelijk.
klik hier om naar boven te gaan 

Kostenvergelijkingen:

Het is de bouwpraktijk gebruikelijk om voor grote projecten kostenvergelijkingen (een elementenbegroting) te maken aan de hand van de directe kosten per m² vloeroppervlak. Deze simpele aanpak houdt echter geen rekening met vele uiteenlopende factoren die gehele bouwproces kunnen beïnvloeden.
Er bestaan diverse methoden om tot betrouwbare kostenvergelijkingen te komen van verschillende constructieve ontwerpen zowel op elementenniveau als op gebouwniveau.
De basis van dergelijke vergelijkingen is steeds hetzelfde.
Allereerst wordt de complete draagconstructie, de afbouw en de eindafwerking van het gebouw geanalyseerd. Vervolgens worden de kosten bepaald van de verschillende onderdelen van de analyse.
Deze kostenbepaling per onderdeel is afhankelijk van de factoren die invloed hebben op het uiteindelijke eindresultaat.

Deze factoren kunnen worden ingedeeld in drie categorieën

 • De directe bouwkosten.
 • De indirecte bouwkosten.
 • De maatschappelijke kosten.
klik hier om naar boven te gaan


 

Voorbeeld van beïnvloeding directe bouwkosten:

Als we staal als uitgangspunt nemen dan kan de keuze van hogesterktestaal in het algemeen het totale staalgewicht verlagen. Deze gewichtsbesparing is doorgaans ruim voldoende om de eventuele meerprijs van hogesterktestaal te compenseren.

Andere bijkomende voordelen van een dergelijke keuze zijn lagere transportkosten van producent naar staalconstructie bedrijf en van staalconstructiebedrijf naar bouwplaats. Lagere montagekosten door toepassen van lichter materiaal.

Door het aantal onderdelen van de staalconstructie te beperken, door afmetingen zoveel gelijk te houden en door bij voorkeur eenvoudige (scharnierende) verbindingen toe te passen wordt het bouwproces aanzienlijk vereenvoudigd en daardoor de fabricagekosten verlaagd.

Waar prefabricage mogelijk is pas deze toe. Een belangrijk voordeel van prefabricage is dat hele jaar door in een geconditioneerde ruimte onder optimale omstandigheden kan worden geproduceerd. Bovendien verlaagd prefabricage de montagekosten op de bouwplaats. Soms is het mogelijk om ook de brandwerende bekleding cq coating prefab aan te brengen, dit heeft als bijkomend voordeel minder bouwafval en daardoor minder schoonmaakwerk op de bouwplaats zelf.

Een aanzienlijke besparing is te bereiken wanneer in de ontwerpfase van de draagconstructie al rekening wordt gehouden met de omvang, aard en plaats van leidingen en installaties.

Bij sommige constructieconcepten, zoals die met raatliggers, is een nagenoeg ongehinderd en vrij leidingverloop mogelijk.

De keuze van een staalconstructie i.p.v. een betonconstructie kan zijn dat bij een identiek gebouw uitgevoerd in een staalconstructie het totaalgewicht van het gebouw lichter is dan die bij een betonconstructie.

Bij projecten met een slechte draagkrachtige ondergrond of bij bouwen boven tunnels, metrobuizen, etc. kan dit een belangrijk financieel voordeel opleveren.
klik hier om naar boven te gaan 

Voorbeeld van indirecte kosten:

De indirecte bouwkosten van een opgeleverd gebouw zijn alle kosten die niet behoren tot de directe kosten, maar toch door de eigenaar of door de aannemer moeten worden gemaakt.
De indirecte kosten zijn grotendeels tijdsafhankelijk en bestaan o.a. uit:
 • De bouwsnelheid.
 • De (te late) ingebruikname.
 • De seizoensfactoren.
 • De (in- of externe) huur van kranen, transportmiddelen en ander materieel.
 • De overheadkosten voor bouwplaatsvoorzieningen.
 • Etc.
Deze factoren kunnen eenvoudig in geld worden uitgedrukt, maar worden vaak over het hoofd gezien en niet in de financiële analyse van het gebouw meegenomen.
klik hier om naar boven te gaan


 

Voorbeeld van maatschappelijke kosten:

De maatschappelijke kosten zoals benodigde infrastructuur voor transport, de benodigde recyclingskosten voor bouwafval en latere sloop.
De kosten van ingebruikname van grond door een gebouw, waardoor minder bouwgrond beschikbaar is met prijsstijgingen als gevolg.

De maatschappelijke kosten worden door de maatschappij als geheel gedragen en worden betaald via de belastingen.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 04-05-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan