Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gebruiksvergunning.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

gebruiksvergunning algemeen;

 
In het bouwbesluit zijn de bouwvoorschriften landelijk geregeld.
De Gemeente toetst bij een aanvraag van een bouwvergunning allereerst op de bouwkundige eisen van ditt Bouwbesluit en vervolgens op de lokaal van kracht zijnde Bouwverordening met de daaruit voortkomende voorschriften die te maken hebben met het (brandveilig) gebruiken van het gebouw.

Dat laatste is vooral van belang voor de gebouwfuncties waarbij de gebruiksvergunning een rol speelt.
Een gebruiksvergunning regelt namelijk het brandveilig gebruik van gebouwen.
De vergunningsplicht hangt samen met een verhoogd risico op brand of een verhoogd risico op negatieve gevolgen bij een calamiteit. Met name wordt gekeken naar vluchtroutes, zelfredzaamheid en gevaarlijke stoffen.

zie  hiervoor het onderdeel "Vluchtwegen in gebouwen",
zie  het onderdeel "Brandpreventie"
zie  en het onderdeel "Brandblusinstallatie's".

De eisen in de gebruiksvergunning richten zich op de veiligheid van de gebruikers van het bouwwerk..

Wettelijke grondslag

De basis voor de gebruiksvergunning is de gemeentelijke Bouwverordening. In deze verordening staat voor welke gebouwen een gebruiksvergunning verplicht is en welke voorschriften er voor het brandveilig gebruik gelden. De Bouwverordening ligt in het verlengde van het Bouwbesluit. In het "Bouwbesluit" zijn de bouwkundige voorschriften voor het brandveilig bouwen opgenomen

Voor welke gebouwen is de gebruiksvergunning verplicht?

Je bent verplicht een gebruiksvergunning te hebben als in het betreffende gebouw:
  • meer dan vijftig personen aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
  • bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer danelijke of verstandelijk gehandicapte personen;
Je bent verplicht een gebruiksmelding te doen als:
  • in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
  • een woonfunctie in gebruik wordt genomen of wordt gebruikt voor kamergewijze verhuur;
  • een gelijkwaardige oplossing is toegepast voor de brandveiligheids eisen

Voor aanvraag en melding zie hiervoor betreffende link Omgevingsloket bij de verwijzingen naar externe sites.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd 09-04-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan