Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ontwerpproces bestektekeningen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

uitgangspunten;
checklist hoofdonderwerpen;


 

Uitgangspunten:

De bestektekeningen kunnen in enkele hoofdgroepen worden onderverdeeld.
 1. Constructie tekeningen
 2. Tekeningen t.b.v. de bouwkundige werkzaamheden.
 3. Installatie tekeningen.
 4. Inrichtingstekeningen.
De tekeningen worden gemaakt door het architectenbureau zelf of door een gespecialiseerd bureau. E.e.a. is afhankelijk van de grootte van het project en de opdracht van de architect.

Omdat de tekenaar, met zijn werkzaamheden, voor de beschrijver uit gaat is het verstandig de bestekhoofdstukken als leidraad te gebruiken.
Kijk tevens in andere bestekken wat er per betreffend onderdeel wordt beschreven om tegenstrijdigheid te voorkomen, en maak aantekeningen voor de bestekschrijver.

overzicht bestekhoofdstukken  "Overzicht bestekhoofdstukken".

noot!
Bij nieuw- en verbouw is het onderdeel sloopwerk meestal ondergeschikt zodat er kan worden voldaan met een enkele tekst in het bestek.
Bij renovatie en restauratie kunnen overzichtstekeningen noodzakelijk zijn om besteksmatig e.e.a. te kunnen uitleggen.
zie  "voor voorbeeld de extra bij het onderwerp "Slopen / sloopvergunning" van het onderdeel "bouwfase - het te bebouwen".

Naast de hiergenoemde bestektekeningen kan het voorkomen dat er extra schetsen / tekeningen moeten worden gemaakt die niets met het bouwwerk zelf te maken hebben, maar meer het bouwpproces zelf.
Bijvoorbeeld bij een renovatie. Hoe kom je op het beschikbare bouwterrein, hoe kom je in het te renoveren bouwdeel, hoe om te gaan met het personeel van de opdrachtgever als die ook via het bouwterrein moeten, etc. Een basis terreintekening is dan gewenst, zodat iedere aannemer met dezelfde uitgangspunten zijn inschrijfbegroting kan maken.

zie  het onderdeel "Bouwfase bouwplaats".
klik hier om naar boven te gaan 

Checklist hoofdonderwerpen:

De volgende onderwerpen dienen te worden uitgetekend:
 1. FUNDERING
  1. palenplan bij heiwerk
   1. systeemlijnen
   2. hoofdmaten
   3. paaltype met afmetingen
  2. fundering op staal
   1. systeemlijnen
   2. hoofdmaten
   3. betonbalken met afmetingen
   4. bij gemetselde staal-fundering aanlegbreedten
   5. funderingsmuren met dikten
   6. kruip- en ventilatiegaten
   7. eventuele riolerings gegevens bij kleinere werken
   8. eventuele drainage leidingen
   9. eventuele overige leidingen en kabels bij kleinere werken

 2. RIOLERING(bij kleine werken deze op de diversen vloerplannen en funderingsplattegronden onderbrengen)
  1. kelder
   1. De benodigde rioleringsgegevens inclusief materiaal aanduiding, afmetingen, en hulpstukken zoals ontstoppingsstukken, sifons, schrobputten, pompputten, etc.
    E.e.a. tekenen op de bouwkundige plattegrondtekeningen welke zijn ontdaan van, voor de rioleringstekeningen niet relevante, bouwkundige teksten.
  2. begane grond
   1. zie bij kelder
  3. verdieping(en)
   1. zie bij kelder
  4. dak
   1. De benodigde h.w.a. afvoeren met materiaal aanduiding, afmetingen en hulpstukken zoals stadsuitlopen, kiezelbakken, etc.
    E.e.a. tekenen op de bouwkundige daktekeningen welke zijn ontdaan van niet relevante bouwkundige teksten.
  5. terrein
   1. De benodigde drainage- en rioleringsgegevens inclusief materiaal aanduiding, afmetingen, en hulpstukken zoals ontstoppingsstukken, kolken, inspectieputten septictanks, vet- en slibvangputten, pompputten, etc.
    E.e.a. tekenen op de terreintekeningen welke zijn ontdaan van niet relevante bouwkundige teksten.

 3. PLATTEGRONDEN
  1. kelder
   1. systeemlijnen
   2. hoofdmaten en maatverdeling
   3. alle muren en overige bouwkundige afscheidingen
   4. alle kolommen met bijbehorende afmetingen
   5. deur- en raamkozijnen met per element een eigen codering
   6. rook- en ventilatiekanalen.
   7. trap(pen) met bordessen en klimrichting
   8. sanitaire toestellen, cv ketel, etc.
   9. eventueel elektrische installatie, zoals wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten, aansluiting boiler, aansluiting fornuis, etc. indien niet op een aparte tekening
   10. eventueel benodigde gasaansluitingen, indien niet op een aparte tekening
   11. eventueel rioleringen indien niet op een aparte tekening
   12. vloerafwerkingen, zoals tegels, etc., tenzij op aparte ruimtestaat.
   13. ruimte nummering met eventuele ruimtebestemming en indien gewenst vloeroppervlak
   14. de doorsnede aanduidingen alsmede plaatsaanduiding van de eventuele principe details
  2. begane grond
    zie kelder plattengrond
   1. stookplaatsen
   2. liften
   3. balkons, loggia's, galerijen, terrassen
   4. keukenindeling
   5. plaatsaanduidinge voor huishoudelijke apparaten
   6. meterkasten.
   7. bergingen, bergkasten
   8. brandweervoorzieningen
   9. verlaagde plafonds tenzij op aparte plafondtekening
   10. bestratingen, buitenmuren
   11. besteksgrens op buitenterrein
  3. verdieping(en)
    zie begane grond

 4. VLOERPLANNEN
  1. kelder
   1. systeemlijnen
   2. hoofdmaten
   3. ondersteunende constructies, zoals muren, balken, lateien en kolommen.
   4. aanduiding van materiaal, zoals beton, systeem elementen, stalen= en houten balken, etc. E.e.a. met afmetingen en verankeringen.
   5. sparingen voor kanalen, trappen, liften, etc.
   6. doorvoeren van rioolleidingen, etc.
   7. opstanden en opstortingen
  2. begane grond
    zie vloerplan kelder
   1. balkons, loggia's, galerijen en luifels
  3. verdieping(en)
    zie vloerplan begane grond
  4. dakvloer (bij plat dak)
    zie vloerplan begane grond
   1. schoorsteen opbouwen t.b.v. ventilatie- en rookgaskanalen
   2. ventilatiekapjes
   3. daklichten
   4. isolatie en afschot
   5. type dakbedekking
  5. kapplan (bij hellend dak)
    zie dakplan (bij plat dak)
   1. verloop van goten en hemelwaterafvoeren

 5. DOORSNEDEN (zoveel als noodzakelijk)
  1. fundering
  2. bodemafsluiting
  3. opgaand metselwerk en/of andere gevelopbouw zoals vliesgevels e.d.
  4. trasramen
  5. binnenpuien met doorgangen i.v.m opbouw boven deuropeningen.
  6. alle vloeren met hun constructies
  7. kapconstructie en dakbedekking
  8. lateibalken
  9. belangrijke constructie elementen
  10. eventueel hoofdverloop van riolering etc.
  11. trappen
  12. dakoverstekken, goten en daklichten
  13. peilmaten van vloeren, bordessen, nokken, maaiveld, etc.

 6. n.b.: Doorsneden dienen te worden gemaakt over die delen van het plan, waaruit het duidelijkst de gehele opzet van het bouwwerk blijkt, wat betreft afmeting en constructie. De plaats van de doorsnede en de richting, waarheen gezien, wordt in de plattegrond aangegeven.

 7. GEVELS (alle gevels, inclusief gevelvlakken bij de eventuele inspringingen)
  1. alle gevelaanzichten rondom het bouwwerk
  2. alle kozijnen voorzien van een codering
  3. de draairichting van alle beweegbare delen en de schuifrichting van alle schuivende delen
  4. de gevelmaterialen, zoals (on)zichtbare gevel constructie onderdelen (lateien, gevelbeschietingen en metselwerk onderdelen zoals plinten, rollagen, speclagen, vlechtingen, etc.
  5. dakgoten en hemelwaterafvoeren
  6. dakvlakken en dakopbouwen
  7. schoorstenen
  8. balkon- en galerijhekken
  9. eventueel systeemlijnen
  10. aanduiding van de voornaamste toe te passen materialen met hun kleuren
  11. plaatsaanduiding van de eventuele principe details
 8. SITUATIE (met de omringende aansluitende bebouwing)
  1. eventuele terreingrenzen
  2. ligging van het bouwwerk t.o.v. terreingrens, rooilijn, etc.
  3. rooilijnen
  4. bebouwingsgrens
  5. terreinverhardingen
  6. eventuele straatriolering en overige nutsleidingen (indien aanwezigheid bekend)
   zie  voor overzicht aanwezigheid nutsleidingen ook de Grondroerdersregeling bij het onderdeel bouwplaats
  7. noordpeil
  8. kadastrale gegevens
  9. omliggende bebouwing
  10. namen van omliggende wegen en straten
  11. schaal aanduiding

 9. n.b.: De situatietekening zo maken, dat het aangegeven bouwwerk in dezelfde richting ligt als de plattegrondtekening.

 10. (PRINCIPE)DETAILS (aantal details is afhankelijk van het gebouw en de wijze van aanbesteding/directievoering)
   Deze moeten verduidelijken, wat in het bestek of op de bestekstekeningen (schaal 1:50 / 100) niet goed kan worden aangegeven. In de regel zullen details worden gegeven van dakvoet, dakoverstek en kozijnaansluitingen, In deze tekeningen zullen de toe te passen materialen als loodslabben, dampremmende- en vochtkerende lagen, isolatiedikten, etc, zo duidelijk mogelijk worden aangegeven.


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-09-2016 (noot! sloopwerk 25-05-2020)

 

 
klik hier om naar boven te gaan