Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

De bouwplaats.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

terreinplan;
loodsen en keten;
zuiverheid van de bouwplaatsen;
grondroerdersregeling;

voor bescherming van de bomen en archeologische vindplaatsen    zie 

bouwterrein renovatie Smedinghuis Lelystad foto:  bouwterrein renovatie Smedinghuis Lelystad (2007)
 

Terreinplan:

Om tot een efficiťnte werkwijze op de bouwplaats te komen, zal een vooraf op papier vastgelegde bouwplaatsinrichting niet mogen ontbreken. Hierop zal ondermeer moeten staan:
 • de plaats aanvoerwegen
 • de opstelling kraan, bouwlift, etc.
 • de plaats opslagmaterialen
 • de plaats keten en loodsen
  de aansluiting op riool en/of dixi's
  de bouwaansluiting water
  de bouwaansluiting elektra
 • de plaats van bouwbord aanduiding bouwwerk
 • de afsluitende hekwerken
 • de gewenste parkeervoorzieningen, etc.
Het doel van een terreinplan is het bereiken van korte transportafstanden en het vermijden van onnodige transporthandelingen.
 

  zie   eventueel ook indien nodig het onderdeel "draaicirkels voertuigen".

Door de mogelijkheden van opslag van te voren te bezien en zo te voorkomen, dat men door improvisatie tijdens de uitvoering voor verrassingen komt te staan, kan men tevens grote financiŽle nadelen voorkomen.

Door het terreinplan gedurende de bouw op de voet te volgen en in essentiŽle gevallen te wijzigen, zal het uiteindelijke doel   -   kostenbesparing   -   bereikt kunnen worden.

Bij de opstelling van het terreinplan moet men daarom de twee hoofdfasen (ruwbouw en afbouw) van de bouw afzonderlijk en terdege bekijken.
De overgangen tussen de ruw- en afbouwfase zijn niet bij alle werken hetzelfde, e.e.a. is afhankelijk van de grootte van het bouwwerk, de aard van het bouwwerk, de duur van het bouwwerk en de mogelijkheden ter plaatse.
Verder zal bij de aanvang van een bouwwerk de werkzaamheden rondom het eventuele heiwerk bepalend zijn voor de planning rondom inrichting van het bouwterrein.

  Ruwbouwfase heiwerken:
 • Het verwijderen van eventuele begroeiÔng en het beschermen van bomen die blijven staan.
 • Grondwerk
  Wordt er van het maaiveld af geheid dan moet dit goed begaanbaar en droog zijn. Het terrein moet eventueel worden gedraineerd en als dit voor de veiligheid nodig is, moet er een laag zand of sintels op worden aangebracht van voldoende dikte.
  Het terreinoppervlak moet voldoende draagkrachtig zijn om daarop de heistelling veilig te kunnen opstellen en te verplaatsen.
  Voor opslag van betonpalen moet een palenveld worden ingericht. Deze moet goed bereikbaar zijn voor zwaar transport.

  Wordt er niet vanaf het maaiveld geheid dan zal er eerst een bouwput moeten worden ontgraven.
  Hierbij te denken aan tijdelijke opslag cq afvoer grond en latere aanvullingen.
  Om de heistelling in de put te brengen en daar weer uit te halen, moeten goed begaanbare, voldoende draagkrachtige en niet te steile op- en afritten worden gemaakt.

 • Eventuele benodigde bronbemaling
  Pompopstelling en benodigde lozingspunten.
 • Ruwbouwfase overig:
 • Transport en opslag
  bekistingmateriaal, isolatieplaten voor op zand gestorte betonvloeren, wapeningstaal, betonsilo, etc.

  Hou rekening met de benodigde plaatsingsruimte van hijskranen.

 • Afbouwfase:
 • Transport en opslag
  metselwerk stenen, isolatieplaten, kozijnen, specie silo, etc.
  prefab gevelbeplating
  steigermateriaal, steigers, bouwlift, etc.
  opslag dakmateriaal
  etc.
bouwplaats bouwplaats
klik hier om naar boven te gaan


 
GVP bouwketen

Loodsen en keten:


Veelal wordt in het bestek voorgeschreven, dat de aannemer de directie gedurende het werk een verblijf van bepaalde grootte, inclusief keetbehoeften en schoonmaken, ter beschikking moet stellen.
Het benodigde verblijf voor de uitvoerder wordt niet in het bestek vermeld, maar is meestal wel nodig.
De schaftgelegenheden voor het overige personeel, het bijbehorende sanitair, etc. wordt eveneens niet in het bestek vermeld, maar deze zijn via de wetgeving verplicht en zullen derhalve een plaats moeten krijgen op het te maken terreinplan.

Bij voorkeur plaatst men de benodigde loodsen en keten zo dicht mogelijk bij de plaats van het bouwwerk, doch dit is niet altijd mogelijk. Vooral bij dichte of vrij gesloten bebouwing (denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelstraten, etc.) is het werkterrein soms niet veel groter dan het te bouwen, cq verbouwen, perceel. In zo'n geval moet de aannemer dan omzien of hij in de nabijheid gelegenheid heeft tot het huren van opslag- en werkruimte.
Van de openbare weg zal hij als regel moeten wegblijven en wordt een inbeslag nemen hiervan toegestaan dan zal hij precario moeten betalen en deze kosten zijn soms erg hoog.
 

 

De bouwketen tijdens de verbouwing van de Gevangenpoort en Willem V museum (2012) stonden op het trottoir voor het gebouw. Het huren van een extra opslag- en werkruimte was op deze plaats (tegenover het Binnenhof) geen optie. De gekozen oplossing leverde geen grote problemen op aangezie het trottoir breed genoeg was. Alleen bij het gebruik van een mobiele kraan moest er een tijdelijk lint worden gespannen.
 

klik hier om naar boven te gaan 

Zuiverheid van de bouwplaatsen:

De aannemer dient toe te zien:
 • op de zuiverheid van de bouwplaatsinstallaties: afsluitingen, beschuttingen, ...
 • op het afschrapen van de wielen van voertuigen en machines alvorens ze het bouwplaatsterrein verlaten;
 • op het verwijderen van alle vuil op de wegen en voetpaden veroorzaakt door de bouwwerken.
Tot slot dient de Aannemer bijzonder te zorgen voor de netheid van de toevoerzones van de bouwplaatsen, de opslagplaatsen, de losplaatsen, enz.
Zo moeten alle bouwafvalstoffen of afbraakmaterialen naargelang ze geproduceerd worden, afgevoerd te worden naar recycling centra zodat ze later opnieuw gebruikt kunnen worden of zodat ze, op de laatste plaats, vernietigd kunnen worden.
klik hier om naar boven te gaan


 

Grondroerdersregeling:

Bij graafwerk ontstaan jaarlijks zoín 40.000 breuken en lekkages.
Om dit te voorkomen ben je verplicht bij mechanische graafwerkzaamheden, een graafmelding (Klic-melding) te doen bij het Kadaster.

Je ontvangt dan van de leidingbeheerders informatie over de positie van leidingen en kabels in de grond, zodat schade aan de infrastructuur voorkomen wordt.
Let op !
Informatie over huisaansluitingen vallen niet onder de grondroerdersregeling, derhalve wordt deze informatie dan ook niet verstrekt.

Uitzonderingen voor agrarische bedrijven
Een agrarisch bedrijf hoeft niet voor elke grondbewerking een aparte graafmelding te doen indien de situatie bekend is en er geen veranderingen hebben plaatsgevonden.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 15-04-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan