Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Grondwerken / bouwput.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
het uitzetten van de bouwput;
de bouwput maken;
aanvullen van de bouwput en egaliseren;
 


 

Algemeen:


Voor het realiseren van bouwwerken zijn allerlei kunstmatige vervormingen van het terrein noodzakelijk die we rangschikken onder de verzamelnaam grondwerk. Dit grondwerk, dat meer op het civiel-technische gebied ligt, zal in het algemeen door de aannemer van het bouwwerk worden uitbesteed aan een onderaannemer, die zich op dit gebied heeft gespecialiseerd.

Bij bouwwerken onderscheiden we, afhankelijk van de grootte van het werk, voornamelijk drie fasen in het grondwerk, te weten:

klik hier om naar boven te gaan


 

Het uitzetten van de bouwput:


zie   voor het subonderwerp 'Rooilijnen, erfgrens en peil' het onderwerp 'Inmetingen, etc.' van het onderdeel "tekenen bouwkundig - maatvoering".

Om voor een goede maatvoering van een gebouw te kunnen zorgdragen wordt er, bij de aanvang van het werk, een bouwraam bestaande uit bouwplanken rondom het gebouw geplaatst. De grootte van dit bouwraam is afhankelijk van het maken object en de beschikbaarheid van de ruimte.


klik hier om naar boven te gaan 

De bouwput maken:

De bouwput zal in het algemeen machinaal worden ontgraven  (  zie extra   indien dit niet zo is  ) ,
een gedeelte van de uitkomende grond, voornamelijk het zand, zal in depot (bij voorkeur op het terrein zelf) worden opgeslagen om later te worden gebruikt voor het aanvullen van leidingsleuven en de taluds van de bouwput.
Overtollige grond wordt onder bepaalde voorwaarden (schoon grond verklaring, etc.) afgevoerd. Grond dat men wil laten afvoeren is namelijk een afvalstof. Hou hier dus rekening mee. Als de bodem van de bouwput uit zand bestaat,moet gezorgd worden dat de grondwaterspiegel zich ca. 0,500 m onder de putbodem bevindt. Bestaat de ondergrond echter uit slappe klei of veen, dan verdient het aanbeveling een grondverbetering toe te passen. De put wordt dan minstens een halve meter dieper uitgegraven en daarna aangevuld met zand. Deze bodemverbetering moet worden gedraineerd.
ls er slappe grond tot op grote diepte aanwezig, dan moet het gedrag bij belasting van die lagen gecontroleerd worden. Door belasting met zand en later met beton zouden ongewenste zettingen kunnen optreden.

Diepe bouwputten en bouwputten naast belendingen en wegen zullen niet onder het natuurlijk talud ontgraven kunnen worden. Allerlei steunconstructies zoals damwanden e.d. zullen dan worden aangebracht. Bouwputten die dieper worden ontgraven dan het grondwaterpeil moeten worden bemalen.
zie    voor verdere uitleg het onderwerp "Bouwputbegrenzingen" behorende bij dit onderdeel.

Het komt voor dat de grondlagen onder de funderingen van het te maken bouwwerk niet voldoende draagkrachtig zijn. De draagkracht moet dan kunstmatig worden verbeterd.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door in deze funderingstechniek gespecialiseerde bedrijven.

zie   de gevolgen van het uitvoeren van ontgravingen, van ophogingen en de gevolgen van wijzigingen in het grondwater-regime bij het onderdeel "grondmechanische aspecten".
klik hier om naar boven te gaan 

Aanvullen van de bouwput en egaliseren:

Zodra de funderingen en kelderwerken gereed zijn, wordt de bouwput weer gevuld met de uitgegraven grond of met vulzand. Als de bouw gereed is, moet het omliggende terrein worden schoongemaakt, zonodig worden aangevuld en geŽgaliseerd. ook deze werkzaamheden worden doorgaans door onderaannemers uitgevoerd.

Het omliggende terrein is dan nog lang niet geschikt voor her aanleggen van de groenvoorzieningen en beplantingen. Het terrein is meestal volslagen dichtgereden door de kraanbaan, door zware transporten en zware belastingen van tassen steen en andere bouwmaterialen. Het terrein zal dan ook tot een voldoende diepte moeten worden geploegd of gefraisd om weer een goede ontwatering te krijgen. Daarnaast zal een laag teelaarde, in dikte afhankelijk van de aan te brengen beplanting, en een bemesting worden aangebracht.
Deze laatste werkzaamheden met het te maken beplantingsvoorstel zullen meestal door een tuinarchitect of in samenwerking met een daartoe gespecialiseerd bedrijf worden geadviseerd en/of worden uitgevoerd.

zie   "Uitlevering en inklinking" bij het onderwerp "Inleiding tot kennis van de bodem - grondonderzoek" van het onderdeel "funderingen - grondmechanica".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 14-04-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
De bouwput maken:
klik hier om naar boven te gaan

Dit fragment van mijn opleiding mochten wij in 1965 overslaan.klik hier om naar boven te gaan