Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Werkzaamheden opzichter.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
globale werkomschrijving bouwtoezicht;

UAV § 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen;
bouwadministratie;
het (opzichters)dagboek;

de vooropnames, deel- en eindopleveringen;


bron Leidraad tekst:    Opzichtershandboek (ABC bouwmanagement) 2006


 

Algemeen:

Een opzichter in de bouw vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats.
Hij houdt toezicht, voert controles uit en beoordeelt of het proces verloopt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever en hij rapporteert zijn bevindingen aan de directievoerder of de projectleider van het betreffende werk.
E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van de grootte van het project.

In het algemeen zal hij / zij "vlak voor de start" van de bouwactiviteiten in het bouwproces worden betrokken en zijn plaats in de projectorganisatie innemen.

Afspraken ten aanzien van communicatie en informatie met de producerende partijen is van groot belang alsmede, wie hierop kan worden aangesproken.
Ondanks goede kennis van de materie ontstaan "ongewild"verschillen van inzicht bij de diverse producerende partijen over hoe een gewenst resultaat kan worden bereikt.
In dergelijke gevallen is het duidelijk dat de contractstukken altijd het uitgangspunt zijn en blijven. Indien echter door omstandigheden hiervan moet worden afgeweken kan dit alleen nadat door de projectverantwoordelijke (directievoerder) zijn goedkeuring is verstrekt.
klik hier om naar boven te gaan 

Globale werkomschrijving bouwtoezicht:

 • Erop toezien dat het werk overeenkomstig het contract, de orders en de aanwijzingen wordt uitgevoerd.
 • Het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering, met name van bouwonderdelen welke geleverd zijn onder komo-attest en / of certificaat.
 • Het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering.
 • Het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken.
 • Het bijhouden van de verwerking van verrekenbare hoeveelheden en de bestedingen ten laste van stelposten.

   

 • Het bewaken van een tijdige besluitvorming conform een door de aannemer verstrekt beslissingsschema. Dit beslissingsschema dient om te voorkomen dat de opdrachtgever onder tijdsdruk beslissingen moet forceren, die essentieel zijn voor de uitvoering van het werk.
  (b.v. een uiterste datum waarop gegevens bekend moeten zijn in verband met tijdige bestelling benodigde onderdelen)

   

 • Het beoordelen , toetsen en controleren van de voor de uitvoering bestemde werktekeningen (van architect, aannemer en derden) aan de hand van het bestek en de bestektekeningen er op toezien dat de partijen zich houden aan afspraken inzake tekeningbeheer.
  zie   het onderwerp "Tekeningenbeheer" behorende bij dit onderdeel.
 • Het beoordelen van installatietekeningen in relatie tot bouwkundige werkzaamheden.

   

 • Het opstellen van een monsterlijst van materialen welke vooraf ter goedkeuring bemonsterd moeten worden en/of waarvan technische documentatie en certificaten e.d. verstrekt moeten worden.
 • Het bewaren van de geleverde en goedgekeurde bemonstering.
 • De aan- en afvoer alsmede de goed- en afkeuring van bouwmaterialen.
 • Het controleren van de levering van producten en de vereiste kwaliteitsmerken.

   

 • Zorgdragen voor controle op het verstrekken van de overige in het bestek genoemde stukken (verfadvies, V&G plan, werkplannen, planningen, etc.).
 • Er op toezien dat de geldende voorschriften betreffende veiligheid, gezondheid, milieu volgens aan te bieden plan worden nageleefd.
  zie   het onderwerp "Veiligheids en Gezondheidsplan" behorende bij dit onderdeel.
  en
  zie   het bijbehorende voorbeeld behorende bij dit onderwerp.

   

 • Het plegen van overleg met gemeentelijke instanties en er op toezien dat de overige bouwpartners dit ook doen.
 • Het bijwonen en eventueel notuleren van bouw-en werkvergaderingen
  en het houden van ad hoc besprekingen.
  zie   het onderwerp "Bouwvergaderingen, etc." behorende bij dit onderdeel.
 • Controle op coördinatie van werkzaamheden en eventueel bijwonen van coördinatie vergaderingen.

   

 • Visuele controle op de montage van installaties.

   

 • Het bijhouden van de complete bouwadministratie conform de in de UAV genoemde dagboeken, lijsten, rapporten en verslagen.
 • Het bijhouden van een opzichtershandboek en hoewel volgens de UAV niet verplicht deze regelmatig voor "gezien" ter ondertekening aanbieden bij de uitvoerder.
 • Bewaken voortgang stand van het werk, ingediende en in te dienen termijnstaten en dergelijke.
 • Het bijhouden van de onwerkbare dagen en het daarmee samenhangende eventueel verleende uitstel van oplevering.
 • Het maken van een lijst met bij de oplevering aan de opdrachtgever te verstrekken reservematerialen en de afhandeling hiervan.
 • Het verzorgen van vooropnames, deel- en eindopleveringen
  en het beoordelen, toetsen en controleren van de onderdelen genoemd in het daarbij gemaakte opnamerapport en / of proces-verbaal van oplevering.

   

 • Etc.
klik hier om naar boven te gaan


 

UAV § 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen:

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

UAV
klik hier om naar boven te gaan 

Bouwadministratie:

De (dagelijkse) bouw administratieve zaken bestaan ondermeer uit:
 • Het invullen van het (opzichters)dagboek / weekrapport.
 • Het maken van verslagen en eventueel bezoekrapporten.
 • Middels het bijhouden van de gemaakte contractplanning en detailplanningen, het bewaken van de voortgang.
 • Het bijhouden van de werkbare c.q. onwerkbare dagen.
 • Het bewaken van het tekeningenbeheer.
 • Het afhandelen van (via de mail, etc.) ingekomen stukken.
 • Het bijhouden van de eventuele gedane en/of ontvangen gegevensverstrekking.
 • Etc.
klik hier om naar boven te gaan


 

Het (opzichters)dagboek:

De doelstelling voor het opstellen van een weekrapport / dagboek is het documenteren van het bouwproces op de bouwplaats. Het invullen van het opzichtersdagboek is daarom een van de belangrijkste bezigheden van zijn administratie, omdat het hem de mogelijkheid geeft achteraf het bouwproces te kunnen reconstrueren. Hierdoor kunnen eventuele conflicten mogelijk worden opgelost. Door het niet of onvolledig bijhouden is dit echter mogelijk.

Naast de in de UAV genoemde te maken aantekeningen is het verstandig om bijvoorbeeld ook de onderstaande aantekeningen in het dagboek vast te leggen.

 • Het vastleggen van afspraken die niet tijdens de bouw- en werkvergadering zijn behandeld.
 • Het vastleggen van geconstateerde afwijkingen.
 • De bezoeken aan het werk van vertegenwoordigers van Bouw- en Woningtoezicht, Arbeidsinspectie, nutsbedrijven, etc.
 • Eventuele tijdelijke stilleggingen van het werk, of delen van het werk.
 • Eventuele aanwijzingen van architect, constructeur en adviseurs.
 • Etc.
klik hier om naar boven te gaan


 

De vooropnames, deel- en eindopleveringen:

Vooraf wordt met de projectverantwoordelijke vastgesteld hoe de aannemer de oplevering meldt.
Hierna start de opzichter met zijn opname. Na het merendeels afwerken van deze opnamepunten en de controle hierop volgt een officiële oplevering met de projectverantwoordelijke. en zal er een "Proces Verbaal van Oplevering" worden opgesteld, tenzij de projectverantwoordelijke nog te veel niet geziene opleveringspunten vindt. Deze moeten dan alsnog eerst worden opgelost.

Onderhoudsperiode:
Problemen die tijdens de onderhoudsperiode ontstaan zullen, omdat de opzichter meestal zijn werkzaamheden reeds heeft beëindigd, in de regel rechtstreeks door de opdrachtgever met de aannemer en / of installateur worden opgenomen en afgewikkeld.
Bij problemen kan hij alsnog weer via de projectverantwoordelijke worden ingeschakeld.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 10-01-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan