Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Tekeningenbeheer.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

tekeningenbeheer algemeen;

 

Tekeningenbeheer algemeen:

Naast de, bij de aanbesteding, geleverde bestektekeningen kennen we in de bouwfase 2 soorten tekeningenstromen, nl.:
1. werktekeningen van architect, constructeur en eventueel overige adviseurs;
2. werktekeningen geproduceerd onder verantwoordelijkheid van aannemer en installateurs.

Daarnaast kunnen ook nog tekeningen verstrekt worden door derden, voor bijvoorbeeld een tuinplan, inrichtingszaken en dergelijke. Doch deze tekeningen hebben een meer individueel karakter en worden meestal buiten de procedures gelaten tenzij zij aanvullende info bevatten.

Tekeningenlijsten en tekeningverstrekkingschema:

Bij de start van een werk zal normaliter de opzichter (of een ander hiervoor aangesteld persoon) aan betrokken partijen vragen een tekeningenlijst op te stellen van alle te verstrekken en reeds verstrekte tekeningen, zodat een voor ieder duidelijk overzicht verkregen wordt.
Wanneer de tekeningenstroom eenmaal op gang is, dienen deze tekeningenlijsten regelmatig geactualiseerd en aan alle partijen verstrekt te worden, zodat een ieder kan controleren of de meest recente tekeningen in zijn bezit zijn.

De project coördinator stelt aan de hand van de verstrekte tekeningenlijsten en de bouwplanning een tekeningenverstrekkingschema op welk aangeeft wanneer welke tekeningen uiterlijk als definitief verstrekt dienen te worden.
Helaas komt het nogal eens voor, dat de coördinator een schema verstrekt waarop irreëel vroege tijdstippen staan aangegeven, hetgeen voor de makers van de benodigde tekeningen vaak niet haalbaar is. In goed onderling overleg zal dan bezien dienen te worden wat voor alle partijen het maximaal haalbare is.

Procedure’s tekeningen controle:

Het spreekt voor zich dat tijdens tekening controleronde’s diverse stromen “heen en weer” gaan.
Het is goed om vooraf vast te stellen dat ieder tijdens deze activiteit een eigen rol en verantwoordelijkheid bezit. Elke partij heeft een breng- en haalplicht en zorgt derhalve voor een tijdige toezending / levering van de gemaakte tekeningen.

Voor de verstrekking van tekeningen gaan we uit van de situatie, dat alle tekeningen, zowel concept als definitief, eveneens normaliter via de opzichter verstrekt zullen worden.

Controle tekeningen dienen binnen de vooraf afgesproken tijdstip (tijdsafspraken eventueel in de werkvergadering vaststellen) via dezelfde route, met de nodige opmerkingen (ook als men het met de inhoud eens is) retour te worden gezonden.

De opmerkingen op de retour gezonden concept bouwkundige tekeningen worden vervolgens door de opzichter gecontroleerd of deze binnen het contract vallen, en of de technische grondslagen nog kloppen. Waarna hij de tekeningen, bij goed wel bevinden, van zijn paraaf en controledatum voorziet.

Als de opzichter zelf "gevoelige” opmerkingen heeft, neemt hij hierover contact op met de samensteller, adviseur of projectverantwoordelijke.
Indien in de gemaakte opmerkingen van overige partijen tegenstrijdigheden voorkomen kan hij sturen naar een eensluidende uitwerking en/of hierover contact opnemen met de coördinator en/of projectverantwoordelijke", aangezien hij zelf hiervoor geen belissingsbevoegdheid heeft.
Vervolgens retourneert hij de tekeningen met de gemaakte opmerkingen aan de samensteller, waarbij hij in de verzendbrief aangeeft of de tekeningen als definitief kunnen worden afgerond, dan wel nogmaals ter controle verstrekt dienen te worden

Bij installatietekeningen loopt de controleronde afhankelijk van de grootte (ingewikkeldheid) van het te maken werk meestal via de Installatieadviseur.

Wanneer veel opmerkingen gemaakt zijn en/of problemen te verwachten zijn kan een ad hoc overleg met betrokken partijen belegd worden, om in één sessie het commentaar te bespreken.

Na het verwerken van het commentaar stuurt de samensteller de definitieve tekeningen naar de opzichter die vervolgens voor distributie aan de betrokken partijen zorgdraagt.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-01-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan