Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Slopen / sloopvergunning.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

de flora en faunawet bij sloop en renovatie   zie

slopen algemeen;
sloopvergunning; 

Slopen algemeen:

Slopen is veel meer dan alleen een pand of complex verwijderen.
Het vereist een gedegen voorbereiding en afwikkeling, waarbij met vele facetten en belangen rekening moet worden gehouden.
  Zoals:
   
 • het doen van de benodigde meldingen en het aanvragen van benodigde vergunningen, etc.;
 • het beoordelen van te handhaven en/of te verwijderen constructies i.v.m. eventueel instortingsgevaar;
 • het beoordelen van de te verwijderen materialen en installaties;
  Is hergebruik mogelijk ?

  zie   subontwerp "Bouw- en sloopafval" bij het onderwerp "Slopen algemeen".

 • het kiezen van de juiste slooptechniek of combinatie van technieken;
 • het werken volgens wettelijk kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen;
 • het omgaan met en het afvoeren van schadelijke en herbruikbare materialen en installaties;
 • en tenslotte rekening houden met de directe omgeving.

klik hier om naar boven te gaan


 

Sloopvergunning:


Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunningplicht volgens onderstaande uitgangspunten komen te vervallen en veranderd in een meldingsplicht bij sloopklussen waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval 10m3 of meer bedraagt en bij asbestsloop.
Doch let op!    Bij bouwen moet je slopen en als je hiervoor een vergunning nodig heb is slopen niet zonder meer mogelijk.

Wanneer is er een sloopvergunning nodig ?

Een sloopvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning en wordt de 'omgevingsvergunning voor slopen' genoemd. De betreffende gemeente waar gesloopt moet worden bepaalt of een vergunning nodig is voor slopen.

Zie hiervoor betreffende link Omgevingsloket bij de verwijzingen naar externet sites.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • geen vergunnings nodig (vergunningsvrij slopen);
 • meldingsplicht (sloopmelding);
 • vergunningsplicht (sloopvergunning).
Daarnaast bestaat er via de Grondroerdersregeling de verplichting om bij mechanische graafwerkzaamheden, een Klic-melding te doen bij het Kadaster.
zie  betreffend subonderwerp bij "Bouwplaats algemeen".

en bij bomen is een aanvraag voor een eventuele benodigde kapvergunning meestal vereist.
zie   betreffend subonderwerp bij "Flora en fauna".

Vergunningsvrij slopen:

Er kan (in de meeste gemeenten) vergunningsvrij gesloopt worden indien de hoeveelheid sloopafval die vrijkomt tijdens de sloop minder is dan 10 m3, er geen asbest aanwezig is en het geen monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht betreft.

Sloopmelding:

Een sloopmelding is nodig wanneer de sloop het verwijderen betreft van asbest door een bewoner uit "eigen woning":
 • geschroefde hechtgebonden astbest houdende platen (max van 35 m2);
 • asbesthoudende vloertegels (max van 35 m2);
 • niet gelijmde astbesthoudende vloerbedekking (max van 35 m2).
Indien een asbestsloopbedrijf dit asbest verwijdert voor een eigenaar/bewoner dan is een melding niet mogelijk, maar zal een sloopvergunning moeten worden aangevraagd.

Sloopvergunning:

Een sloopvergunning is nodig wanneer:
 • de hoeveelheid sloopafval die vrijkomt meer is dan 10 m3;
 • de asbest bevattende onderdelen gezagd of gebroken moeten worden om deze te kunnen verwijderen;
 • wanneer de hoeveelheid asbest meer dan 35 m2 bedraagt;
 • het asbest bevattende onderdeel anders is dan plaatmateriaal, vloertegels of vloerbedekking;
 • het asbest uit anders dan een woning of bij een woning behorend bijgebouw verwijderd wordt;
 • of wanneer er asbest verwijderd wordt door een bedrijf (of anders dan een particulier).
Tevens is er altijd een sloopvergunning nodig indien het sloopwerkzaamheden aan een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht betreft.
zie extra   Bij dit soort sloopwerken zal vaak ook extra overzichtstekenwerk vereist zijn om e.e.a. besteksmatig
aan de aannemer te kunnen uitleggen.

Indieningsvereiste sloopvergunning indien het sloopafval asbest bevat:

Bij een sloopvergunning dient aangegeven te worden om welke materialen het gaat en waar deze zich bevinden.

Volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is bij sloop een asbestinventarisatie noodzakelijk als men redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend product bevindt.
Dit kan alleen door middel van een asbestinventarisatierapport welke is opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

zie  het onderwerp "Asbest algemeen".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-09-2016 (extra 25-05-2020)

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Sloopvergunning:
klik hier om naar boven te gaan

bron:  fragment van sloopoverzicht bestekfase Gevangenpoort / Galerij Willem V Buitenhof 33 / 35 Den Haag.


klik hier om naar boven te gaan