Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Sloopwerkzaamheden.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouw- en sloopafval;
stutten;
slopen en monumenten;
renovatiesloop;
brandschade en calamiteiten;

restwaarde; 
sloop postkantoor Culemborg    sloop postkantoor Culemborg
Sloop van overbodig geworden Postkantoor aan 't Jach te Culemborg.

Bouw- en sloopafval:

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton.
Bouw- en sloopafval mag je niet bij het grofvuil zetten. Je mag het ook niet in een restafvalcontainer gooien of in vuilniszakken aanbieden aan je afvalverwijderaar maar je dient het te brengen naar een afvalscheidingsstation.

De bouw produceert jaarlijks (1998) globaal 14 miljoen ton afval en dit is ongeveer een kwart van de totale jaarlijke afvalberg.
Door het hergebruik en het scheiden behoeft minder afval verbrand of, als het niet anders kan, gestort te worden.
Van groot belang is dat de scheiding op de juiste wijze plaatsvindt:    Ter plekke op de bouwplaats in de juiste containers of achteraf bij de afvalscheider.

Afvalscheiding op de bouwplaats:
Zorg voor voldoende ruimte voor de diverse containers en plaats duidelijke bordjes bij de containers, met wat waar in moet. Deze bordjes werken verhelderend voor de bouwplaatsmedewerkers en leiden tot een betere scheiding.
Het afval kan op verschillende manieren worden gescheiden. Zie onderstaand voorbeeld (bron:   klokcontainers.nl)

bouwafval

Plaats afsluitbare containers voor de lichte fracties (PS-schuim, minerale wol en dergelijke) in verband met het beperken van zwerfvuil.

Voorkom dat er gips, celtenbeton, drijfsteen of kalkzandsteen tussen het overige steenachtige puin komt omdat dit puin dan niet meer voor puingranulaat te gebruiken is.
klik hier om naar boven te gaan 
stutten

Stutten:

bron afbeelding rechts:   Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak (1934)

Het zal in verschillende gevallen niet mogelijk zijn bepaalde (sloop)werkzaamheden uit te voeren zonder het muurwerk boven, of rondom, deze deze plaats van werkzaamheden tijdelijk één of meer steun punten te geven.

Zo zullen we een muur moeten stutten als er een grote opening in moet worden gemaakt.
Bijvoorbeeld als er een groot raam in een gevel moet komen. Of als een muur, over een bepaalde lengte, moet verdwijnen maar het gedeelte erboven moet blijven staan.
In dergelijke gevallen kan eventueel gestut worden op de wijze zoals hieronder beschreven, waarna het onderliggende metselwerk kan worden weggehakt en de benodigde latei of de puibalk worden aangebracht

Voorbeeld:
Bron tekst en onderstaande afbeelding: Jellema (1965)

stutten

Hiertoe hakken we op één of meer plaatsen een gat in de muur, waardoorheen een gevelhaak (fig. 1) wordt gestoken.
In de bovenste haak hiervan wordt nu de stut geschoven, die met zijn ondereind door tussenkomst van een wigvormige klos steunt op een badding. Deze laatste moet de druk op de grond overbrengen.
Bij zeer slechte grond kan deze weer op een aantal overdwars liggende baddingen rusten, zodat een veel groter draagoppervlak ontstaat.

Komen meer stutten naast elkaar te staan, dan kunnen we deze koppelen door kruisschoren om knikgevaar te minderen.

Voorbeeld anno 2015:

stutten stutten (Friesewal Zwolle)
klik hier om naar boven te gaan 

Slopen en monumenten:

Als gevolg van gewijzigde regelgeving per 1 april 2012 (en laatstelijk 1 april 2013) is er geen sloopvergunning (omgevingsvergunning) voor een niet beschermd bouwwerk meer nodig en kan worden volstaan met een sloopmelding.
Ook is de samenhang tussen een te realiseren bouwplan en het slopen komen te vervallen, zodat met het ontbreken van deze samenhang niets meer kan worden gedaan.

Voor sloopwerkzaamheden t.b.v. het geheel of gedeeltelijk verbouwen, restaureren en/of totaal slopen) van een beschermd rijksmonument en/of gemeentelijk monument of van een object gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht is echter nog steeds een (sloop)omgevingsvergunning nodig.

De vergunning heet nu 'Omgevingsvergunning voor werkzaamheden monumenten'.
 

Het kan natuurlijk ook anders:

zandstraat    zandstraat
Als een steeds verder wegrottende kies in een kaak, zo ligt de voormalige wasserij aan de Zandstraat te Culemborg er al jaren bij.

De gemeente kijkt al die jaren machteloos toe.

Zolang het pand geen gevaar voor anderen opleverde, was ingrijpen juridisch ingewikkeld.
Wel haalden brandweer en gemeente enkele keren dakpannen, spanten, flapperende afdekzeilen en geveldelen weg om te voorkomen dat stukken van het dak zouden waaien of vallen.
Een paar keer probeerde de gemeente de eigenaresse de duimschroeven aan te draaien.
Daarop volgde telkens de mededeling dat met een verbouwing zou worden gestart. Die dan vervolgens weer uitbleef.

bron: (zie Google via) Eigenaresse zucht onder bouwval (bij voetvanoudheusden en culemborgnieuws.blogspot) (1994)

23 jaar later.
bron:    Culemborgse Courant (april 2017) (foto's:    Martin Smaling)
Bouwbedrijf Rasing is vrijdag in opdracht van de projectontwikkelaar begonnen met de sloop van de oude wasserij. Eerst werd de achter het pand staande oude schoorsteen afgebroken. Hiervan was het metselwerk inmiddels al zo slecht dat dit werk eenvoudig met een hamer en beitel kon worden gedaan.
Dinsdag (18 april) wordt het eigenlijke pand gesloopt waarna archeologen de mogelijkheid wordt geboden om in de bodem op zoek te gaan naar interessante voorwerpen uit het verleden.
Hierna kan worden begonnen met de bouw van twee woningen, die inmiddels ook al verkocht zijn.

sloop voormalige wasserij aan de Zandstraat te Culemborg    sloop voormalige wasserij aan de Zandstraat te Culemborg

zie extra   'Voorkom verwaarloosde rijksmonumenten’  artikel uit tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
klik hier om naar boven te gaan 
kapel Culemborg

Renovatiesloop:

foto:  benodigd sloopwerk aan "de Kapel" te Culemborg t.b.v. renovatie functiewijziging.
 

 

 

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd. Dit om gebouwen “up te graden” of te moderniseren en hierdoor een tweede leven te geven.

zie extra   'Liever nieuwe gevel dan nieuw gebouw’
bron: artikel uit Cobouw. (vakgebied: Duurzaamheid, publicatie datum: 08-07-2014, Edo Beerda) .
 

 

Het gehele gebouw wordt dan voor zover als nodig zowel aan de binnen- als de buitenkant gestript.
 

 

klik hier om naar boven te gaan 

Brandschade en calamiteiten:

bron:  dichtbij.nl
In een woning boven een bakkerij aan de Vischstraat in Brielle is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken.
De bakkerij en de woning daarboven zijn volledig uitgebrand en er dreigt instortingsgevaar. De straat is daarom deels afgezet.
brand Brielle
 

Wanneer gebouwen, fabrieken, etc. getroffen worden door brand, een explosie of andere calamiteit, dan bestaat (door deze ongewenste vorm van sloop) de kans op instortingsgevaar en het vrijkomen van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu.
Zaak dus om, via een erkend sloopbedrijf, direct actie te ondernemen!
klik hier om naar boven te gaan 

Restwaarde:

Demontage en ontmanteling
Of een bouwwerk geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, ontmanteld en/of gesloopt wordt is afhankelijk van de restwaarde.

Ook de grond waarop een bouwwerk staat is onderdeel van de restwaarde en in stedelijke gebieden meestal bepalend voor het besluit tot sloop.

De natuur zijn gang laten gaan:

naar de A2
 
Culemborg op weg naar de A2

Langzaam, maar definitief verdwijnend.
Restwaarde materiaal nul en onderliggende grond zo goed als nul t.o.v. sloop en verwijderen.
 

 

 

 
Het tij heeft zich gekeerd.

Weerwolfhuisje' Rietveldseweg gered
bron onderstaande tekst en foto:
de Culemborgse courant van 13 september 2017.

Het betreft hier een eenvoudige boerderij of arbeiderswoning uit circa 1900.
De met de aanvraag gewekte indruk dat het een van oorsprong ouder onderkelderd pand met opmerkelijk dikke muren zou zijn, is na een veldonderzoek niet bewaarheid. Het is evenwel zeer opmerkelijk en bijzonder dat de huidige toestand vrijwel gelijk is aan de oorspronkelijke situatie. Zo is zelfs de latrine nog op het erf aanwezig. Ondanks de vrij slechte technische staat waarin het object verkeert, kan de boerderij met name vanwege de grote mate van authenticiteit en vanwege de cultuurhistorische belangen als rijksmonument aangemerkt worden. De Raad voor Cultuur adviseert u dan ook positief te beslissen inzake het verzoek tot rijksbescherming."

Dat schreef de Raad voor Cultuur in 2000 over het vervallen pand op de Rietveldseweg 24 nabij de N320 aan de toenmalige staatssecretaris.
Ondanks dit fraaie betoog is het nooit een monument geworden.

Toch is de oude woning 17 jaar later gered van verder verval, want het wordt inmiddels opgeknapt en gaat dienst doen als schuur bij een nog nieuw te bouwen woning.

Rietveldseweg Culemborg

De natuur, met enige hulp, zijn gang laten gaan:

Bunker langs de Franse kanaalkust.(2014)
70 jaar geleden onbruikbaar gemaakt.
Restwaarde materiaal en onderliggende grond nul t.o.v. sloop en verwijderen.

bunker    bunker

toekomstmuziek ?
De tijd zal het leren.

bron:  Cobouw Nieuwsflash 27-09-2017
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-05-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Slopen en monumenten:
klik hier om naar boven te gaan

bron:  artikel uit tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2015 - 1)


 

 


 extra informatie behorende bij:
Renovatiesloop:
klik hier om naar boven te gaan

'Liever nieuwe gevel dan nieuw gebouw’

bron:  artikel uit Cobouw.   (vakgebied: Duurzaamheid, publicatie datum: 08-07-2014, Edo Beerda)

DELFT - Hergebruik van gebouwen is zuiver energetisch gezien altijd gunstiger dan sloop en nieuwbouw. Complete vervanging kan nooit op tegen vervanging van de gevel, de energieslurper in bestaande bouw. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de TU Delft.

Uit een levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat strippen en verbeteren van de schil met kleinere ramen of dubbel of triple glas vanuit energetisch oogpunt de meest duurzame strategie is. Uit de vergelijking die promovendus Linda Hildebrand maakte van alle gebouwelementen wordt duidelijk dat veruit de grootste winst valt te boeken in – niet dragende – gevels. Want die zijn verantwoordelijk voor gemiddeld een derde van het totale energieverbruik van een gebouw.

Zelfs vervanging van een oud pand met slechte energieprestaties door een duurzaam state-of-the-art gebouw levert geen winst op, puur geredeneerd vanuit energieoogpunt. Een andere gebouwconstructie verandert sowieso weinig aan de totale energieprestatie, dus waarom die inruilen? Slopen is een energierovende bezigheid. Produceren en aanvoeren van materialen voor nieuwbouw kost nog veel meer energie. “Als een gebouw uit de jaren zestig een goede hoofddraagconstructie heeft en plafonds van voldoende hoogte, is herontwikkeling – met verbetering van de gevel – qua energie-investering gemiddeld zeven maal gunstiger dan sloop en nieuwbouw”, rekent Hildebrand voor. De specialiste in duurzame gebouwconstructies, deze maand gepromoveerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, analyseerde voor haar onderzoek 25 kantoorgebouwen. Daarmee bracht ze precies in kaart waar in het gebouw de meeste energie gaat zitten, gemeten over de hele levenscyclus.

Sommige ontwerpaanbevelingen die uit haar analyse voortkomen, zoals flexibel en demontabel bouwen, liggen voor de hand. Maar het blijkt ook dat parkeerkelders en andere ondergrondse functies vanuit energetisch oogpunt ongunstig zijn. Dat komt door de constructieve ingrepen die nodig zijn om opdrijven van vloeren te voorkomen.
klik hier om naar boven te gaan