Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Meer- en minderwerk.

De aannemer is verplicht het werk volgens het bestek   ( zie   het onderdeel "Bestek")  te maken
maar er kan niet van hem worden verlangd dat hij meer doet dan daarin is beschreven.
Zou dat wel moeten, dan zal de opdrachtgever moeten bijbetalen en dat is vaak erg teleurstellend.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

UAV 2012;

 

UAV 2012:

Tekstfragment van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.
Voor de pdf met de complete UAV 2012 tekst zie de verwijzingen naar externe sites van derden.

§ 35. Verrekening van meer en minder werk
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 • a.  ingeval van bestekswijzigingen (§ 36);
  In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 • b.  ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37);
  Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
 • c.  ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38, tweede lid);
  Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.
 • d.  ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39);
  Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen, die daartoe bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
 • e.  in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze UAV of in de overeenkomst is voorgeschreven.
  In deze gevallen is het bepaalde in par. 36 lid 1a van overeenkomstige toepassing. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 05-12-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan