Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Regelgeving geluid.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

regelgeving op het gebied van geluid (bouwbesluit);
prestatie-eisen;
verkeerslawaai en woningen;


 

Regelgeving op het gebied van geluid:

In het Bouwbesluit staat omschreven welke geluidsdruk binnen toelaatbaar is als gevolg van geluid van buiten.
Hierbij wordt per type geluid, bijvoorbeeld verkeerslawaai (zie hierna), een eis gesteld waaraan moet worden voldaan uitgedrukt in dB(A) (gewogen geluidsdruk over verschillende octaafbanden).

Deze eis is mede afhankelijk van het type gebouw en het gebruik en de functie van de betreffende ruimtes in dit gebouw.

In een woongebouw is het toelaatbare niveau over het algemeen 35 dB(A) en in bijvoorbeeld kantoorgebouwen 40 dB(A).
Bij een gezondheidszorgfunctie of onderwijsfunctie geldt een maximum van 30 dB(A) (er kunnen afwijkende voorschriften van toepassing zijn).
De te bereiken geluidsisolatieprestatie volgt uit een eenvoudige rekensom:    de geluidsdruk op de gevel respectievelijk het dak (bepaald volgens de Wet geluidshinder) minus genoemde toelaatbare waarde.

Voor de geluidsisolatieprestatie van binnen naar buiten, dus naar de omgeving, staan er geen eisen in het Bouwbesluit.
Hinderwet en locale voorschriften kunnen hier wel een nadere invulling aan geven.

Een geheel ander aspect van geluid is de ervaring hiervan in dezelfde ruimte als waarin het geluid wordt geproduceerd. We hebben het dan over nagalmen van geluid en het absorberen hiervan om deze nagalmtijd te beperken. Dat kan wenselijk zijn, omdat een lange nagalm een gesprek onverstaanbaar kan maken en ook de werkomstandigheden negatief kan beÔnvloeden.

zie   voor algemene informatie over geluidabsorptie en nagalmtijd bij het onderdeel "Geluidsproblematiek". Door de gevel- en dakoppervlakken aan hun binnenzijde geluidsabsorberend uit te voeren kan een bijdrage worden geleverd aan het akoestisch comfort van de omsloten ruimte. Het Bouwbesluit geeft hiervoor geen voorschriften (met uitzondering van trappenhuizen en gebouwen met een onderwijsfunctie), zodat dit aspect door de opdrachtgever zelf c.q. door zijn adviseurs ingevuld moet worden.

Voor de betreffende artikelen in het bouwbesluit zie de verwijzing naar bouwbesluit-online bij het onderdeel bouwbesluit algemeen.:

klik hier om naar boven te gaan 

Prestatie-eisen:

De prestatie-eisen voor geluidwering betreffen de isolatie-indices voor luchtgeluid en contactgeluid.

De isolatie-index is een weergave van de geluidwerende kwaliteit in ťťn getal voor scheidingsconstructies inclusief aansluitende delen.
Deze index wordt verkregen door de gemeten geluidsisolatie te vergelijken met norm-waarden uit NEN 5077 (Geluidwering in gebouwen).
ls de isolatie gemiddeld beter ofwel het contactgeluidniveau lager dan de normwaarde dan is de isolatie-index positief.

ln het Bouwbesluit 2003 is de karakteristieke waarde van de isolatie-index voor Iuchtgeluid gesteld op minimaal 0 dB; voor contactgeluid wordt een isolatie-index van ten minste + 5 dB geŽist.

Ook in het Nationaalt pakket Duurzaam Bouwen wordt aandacht besteed aan de akoestische kwaliteit van woningen.
Aanbevolen wordt hierin de geluidwering met 5 dB te verhogen ten opzichte van het minimum dat in het Bouwbesluit 2003 is vastgelegd; de aanbeveling is gericht op het realiseren van een isolatie-index voor luchtgeluid van +5 dB en een isolatie-index voor contactgeluid van +10 dB.

klik hier om naar boven te gaan 

Verkeerslawaai en woningen:


Op het kaartje (Geluidscontouren ten gevolge van wegverkeerslawaai (gemeente Utrecht 2006)) is dat goed te zien (www.utrecht.nl) Een belangrijke bron van geluidhinder is afkomstig van het lawaai van auto- rail- en vliegverkeer.
Logischerwijs is de kans op hinder het grootst als de woning/kantoor/etc. dicht bij een bron van geluid, zoals bijvoorbeeld de snelweg, staat. Maar ook verderweg kan verkeer goed hoorbaar zijn.
Zo vinden in een woonwijk weerkaatsingen plaats waardoor verkeerslawaai, etc. maar langzaam afneemt. Zeer bepalend voor de sterkte van dit geluid is de windrichting.

Volgens de Europese Richtlijn Omgevingslawaai zijn alle gemeentes met meer dan honderdduizend inwoners verplicht elke vijf jaar een geluidskaart uit te brengen. Ook zijn er geluidskaarten van de snelwegen, provinciale wegen spoorwegen en vliegvelden. Op deze kaarten staan de jaargemiddelden van geluidbelasting van verkeer per etmaal en per nacht aangegeven.Deze kaarten zijn te vinden op de websites van de verantwoordelijke organisaties.

Zie als voorbeeld het kaartje (bron:   www.utrecht.nl)"geluidscontouren ten gevolge van wegverkeerslawaai" van de gemeente Utrecht uit 2006.

De hoogte van het geluidsniveau is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid verkeer, de rijsnelheid, het soort wegdek (of type rails bij het spoorlijnen) en de afstand tot de weg of spoorlijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit geluidsniveau binnen de woning (kantoor, etc) te verminderen.

  • De beste bestrijding van verkeerslawaai is aan de bron.
  • Op zwaar geluidsbelaste locaties bij bestaande woningen en daar waar nieuwe woningen worden gebouwd kunnen geluidsschermen worden geplaatst.
  • De ruimten binnen de woning kunnen, bij nieuwe woningen, op zodanige wijze gerangschikt worden dat minder geluidsgevoelige ruimten aan de lawaaizijde worden gesitueerd, om zodoende de geluidsgevoelige ruimten van het lawaai af te schermen.
  • Als het plaatsen van geluidsschermen niet mogelijk is, te duur is of onvoldoende helpt dan kunnen de gevels van de woningen tegen het geluid geÔsoleerd worden zodat het geluidsniveau in elk geval in de woningen acceptabel is.
    Het aanwezige glasoppervlak (de minste massa) en een goede kierdichting zijn hierbij de belangrijke factoren.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 23-02-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan