Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vliesgevels.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

vliesgevel algemeen;
vliesgevelopbouw;
windbelasting;


 

Vliesgevel algemeen:

Lichte gevel = vliesgevel = gordijngevel

De opbouw van de vliesgevel is de keuze van de architect en daarmee tijdsgebonden.
Bedenk bij deze keuze echter wel dat de gevel moet worden doorgerekend op windbelasting etc., dit voorkomt verrassingen.
Tevens is de keuze van opbouw niet los te zien van de keuze van te plegen onderhoud. Zie de glazenwassystemen bij buitenschil onderdeel gevelonderhoud.

De constructie waaraan de vliesgevels bevestigd worden moet voldoende stabiliteit hebben.
De vliesgevel elementen moeten de nodige sterkte en stijfheid hebben.

Een vliesgevel kan samengesteld zijn:

  • uit stijl- en regelwerk met vullingen van divers materiaal
  • uit stijlen met dekplaten van divers materiaal
  • uit gevelbeplatingen van divers materiaal
  • uit zelfdragende panelen
Pui-elementen in de vliesgevel kunnen bestaan uit grote geprefabriceerde pui-elementen en/of uit in het werk samen gestelde pui-elementen.
De montage kan zowel horizontaal als verticaal geschieden met een zichtbare of onzichtbare bevestiging.

De detaillering van een vliesgevel moet zodanig zijn dat thermische vormverandering ongehinderd kunnen plaatsvinden, terwijl toch een blijvende wind- en regendichtheid gewaarborgd word.
Hierbij mogen we de situering van de plaats van het detail niet uit het oog verliezen. Op de 20e verdieping zijn de omstandigheden waaronder een detail zijn werk moet doen echt anders dan op de begane grond. Denk hierbij aan dubbele kierdichting, extra tochtvoorzieningen, etc.

Hoewel de isolatie en daarbij behorende vochthuishouding gelijk is als bij alle andere buitenschil constructies dienen we ons wel te realiseren dat bij toepassing van b.v. dichte glazen vliesgevels vaak aanvullende ventilatievoorzieningen, voor de afvoer van waterdamp, noodzakelijk zijn.

zie extra  aantekeningen m.b.t. vliesgevel HTS 1975
klik hier om naar boven te gaan 

Vliesgevelopbouw:Vliesgevels kunnen zijn opgebouwd m.b.v. gevelbeplatingen van divers materiaal zoals de al of niet geisoleerde metalen gevelbeplatingen.

zie extra  gecoilcoate staalplaat

Rheinzink

De gevelopbouw met koperen/zinken beplatingen zoals:
.   de horizontale en verticale felsgevel;
.   de horizontale en verticale roevengevel;
.   de losagne gevel;
.   en de gevel met plankpanelen;
komen overeen met de opbouw als beschreven bij de metalen dakbedekkingen.
  betreffend onderdeel bij daken

bron foto (enkele staande fels):   Rheinzink

Zie voor principe details bij de verwijzingen naar externe sites van derden:
 

Vliesgevels kunnen zijn opgebouwd m.b.v. houten, aluminium, stalen en kunststof kozijnen alsmede m.b.v. dito losstaande profielen.

Het principe van de opbouw tussen de hier genoemde materialen is in grote lijnen hetzelfde.
De verschillen zitten in de eigenschappen van de gebruikte materialen.
Hout vraagt meer onderhoud dan aluminium.
Stalen kozijnen zijn toepasbaar bij branddoorslag, aluminium kozijnen niet, tenzij aanvullende maatregelen worden toegepast.
Etc.

De keuze van het toe te passen gevelsysteem is afhankelijk van de architect in samenspraak met zijn opdrachtgever, doch normaliter is het prijsverschil doorslaggevend.

Voor een stalen vliesgevel opbouw voorbeeld zie Jansen-viss profielen bij profil systems in steel Voor een aluminium vliesgevel opbouw voorbeeld zie Schuco profielen rana.be
Zie voor principe details stalen- en aluminium vliesgevels bij de verwijzingen naar externe sites van derden:
 

Omroepvereniging VARA Hilversum (Bron informatie: houtblad) Omroepgebouw NPS / Omroepvereniging VARA Hilversum (Bron informatie: houtblad)
 

Vliesgevels kunnen zijn opgebouwd m.b.v. structurele beglazing.

Naast de hierboven genoemde vliesgevelopbouw waar de vullingen gevat zijn in kozijnen en of stijl- en regels is ook structurele beglazing mogelijk waarbij glas wordt bevestigd met glasdragers aan de achterliggende constructie.
Bij glasbevestiging m.b.v. glaslatten kunnen we kiezen voor buiten- en/of binnenbeglazing.
Buitenbeglazing is qua onderhoudskostenpost bij hoogbouw duurder dan binnenbeglazing. De keuze hiervoor is aan de architect i.s.m. met zijn opdrachtgever.
Als men structurele beglazing toepast is er altijd sprake van buitenbeglazing.

zie  structurele beglazing

brandwerendheid van aluminium vliesgevels
zie documentatie leveranciers. http://www.alcoa.com
klik hier om naar boven te gaan


 

Windbelasting:

Bij het ontwerpen van een gevel moeten we rekening houden met de windbelasting die op de gevel staat. Voor het detailleren is deze belasting van groot belang. Hij wordt vaak onderschat en in het ontwerpproces dikwijls genegeerd of vergeten.

Bij windbelasting moeten we denken aan:

  • Winddruk loodrecht op een vlak
  • Windzuiging loodrecht van een vlak af
  • Windwrijving evenwijdig aan een vlak
  • Overdruk door hogere druk dan normaal
  • Onderdruk door lagere druk dan normaal
Voor de optredende windbelasting van belang de situatie van de locatie, de naaste omgeving van de locatie (bebouwd of onbebouwd) en de hoogte waarop we wensen te bouwen.
Ook is van belang de materialisering van het te bouwen gebouw (hoe gladder, hoe minder windvang).

zie   verder het onderdeel wind
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-06-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Vliesgevel algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Aantekeningen m.b.t. vliesgevel HTS 1975:
 

 

 extra informatie behorende bij:
Vliesgevelopbouw:
klik hier om naar boven te gaan

Gecoilcoate staalplaat:

Gecoilcoate staalplaat is een dunne, vlakke staalplaat met aan beide zijden een beschermende zinklaag. Op deze zinklaag worden fabrieksmatig één of meer coatings aangebracht, doorgaans alleen aan de buitenzijde.
Deze procesmatige applicatie zorgt voor een constante dikte en een gegarandeerde kwaliteit van deze verflagen.
De coating geeft de plaat kleur, glans en extra bescherming tegen weersinvloeden.

Het waarborgen van de levensduur en esthetische kwaliteit van gecoilcoate staalplaat begint bij de keuze van de juiste coating, afhankelijk van de toepassing en het milieu.

Goed onderhoud van gecoilcoate staalplaat verlengt de levensduur en houdt de esthetische kwaliteit op peil.

Onderhoudsaspecten
Een aantal uiteenlopende factoren heeft invloed op de vervuiling en daarmee op de mate waarin de kwaliteit van gecoilcoate staalplaat achteruitgaat.
De belangrijkste factoren zijn onderverdeeld naar ontwerpfase, uitvoeringsfase en gebruiksfase van een gebouw.

In de ontwerpfase gaat het bijvoorbeeld om de keuze van het juiste verfsysteem, waarvoor u het beste een projectspecifiek advies kunt vragen.
Tijdens de gebruikfase is de afwatering bijvoorbeeld weer belangrijk, want hoe langer de plaat nat blijft, hoe groter de kans op vervuiling en corrosie.

Regulier onderhoud
Door de staalplaat regelmatig te wassen blijven zowel de glans en de kleur, als de technische eigenschappen langer behouden.
Vaak wordt pas over reinigen nagedacht wanneer de eerste aftekeningen van vervuiling ontstaan.
Dat is meestal te laat en leidt tot hoge kosten voor onderhoud en reiniging.

Gevels en daken vervuilen
Onder weersinvloeden komen stof, zand en zelfs agressieve stoffen op de coating terecht.
Na verloop van tijd ontstaat hierdoor vuilaanhechting. Wanneer het (planmatige) onderhoud van gevels en daken op tijd wordt gestart, zijn eenvoudige en neutrale reinigingsmiddelen voldoende. Is het eerste onderhoud (te) lang uitgesteld, dan zijn vaak zwaardere reinigingsmiddelen nodig.

Voor het schoonmaken zijn verschillende reinigingsmiddelen op de markt. Niet elk middel is geschikt in elke situatie. Een zorgvuldige afweging is belangrijk. Hoe vaak en wanneer u de beplating moet (laten) reinigen, hangt af van de mate van beregening (natuurlijk bewassing) en de locatie van uw gebouw.
klik hier om naar boven te gaan