Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Warmte/koude opslag.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

wat is warmte/koudeopslag ?;
en waar kan het worden toegepast ?; 

Algemeen

Ruim driekwart van alle energie die in de gebouwde omgeving wordt gebruikt is nodig voor ruimteverwarming, warm tapwater en koken.
Een van de opties voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving is het gebruik van warmtepompen die gebruik maken van elektriciteit om warmte van een warmtebron op te waarderen.
zie   hiervoor het onderwerp "Warmtepomp" behorende bij dit onderdeel.

Ook zijn er andere manieren om elektriciteit te gebruiken voor de productie van warmte, zoals met een elektrische kachel of infraroodpanelen.

Zodra een gedeelte van de warmteproductie wordt geŽlektrificeerd, zal de elektriciteitsvraag groter worden, met name in de koude periodes. Maar in die periode is er niet altijd voldoende duurzame energie via wind of zon beschikbaar en deze zal dan uit een vorm van opslag moeten komen die eerder is opgeladen.
zie   hiervoor het subonderwerp "Bidirectioneel laden" van het het onderwerp "Zonnepanelen" behorende bij het onderdeel
"installaties w-g-e".

Kleinschalig opslag van warmte in woningen wordt o.a. toegepast met zonneboilers.
zie   hiervoor het onderwerp "Zonneboilers" behorende bij het onderdeel "installaties w-g-e".

Grootschalige opslag kan ook via de bodem. Zie hiervoor onderstaand subonderwerp.

Voor Het klein- en grootschalig opslaan van warmte-energie in de gebouwde omgeving worden naast de reeds bestaande mogelijkheden momenteel ook verschillende nieuwe technieken voor warmteopslag ontwikkeld.
Zoals:
Van het gas af met een batterij vol zout.
en:
Een accu van steen.
Voor de verwijzingen naar betreffende krant- en tijdschriftartikelen van deze onderwerpen zie bij de externe sites van derden.
klik hier om naar boven te gaan 

Wat is Warmte/koudeopslag ?

Warmte/koudeopslag in de Bodem is een energiezuinig alternatief voor warmte- en koudeopwekking door middel van respectievelijk verwarmingsketels en compressiekoelmachines.

Bij warmte/koudeopslag wordt gebruik gemaakt van grondwater dat in een groot deel van de Nederlandse bodem in watervoerende zandlagen (aquifers) aanwezig is. Door het boren van bronnen kan het grondwater opgepompt en na gebruik (onttrekken of toevoegen van energie) op een andere plaats weer teruggebracht (geÔnjecteerd) worden.

warmtevraag koelvraag
afbeelding:   Warmte vraag in wintersituatie, koelvraag in zomersituatie.

zie voor documentatie geotherm bij verwijzingen naar externe sites van derden.

Energie uit de bodem kan op drie manieren worden gebruikt voor verwarming en koeling:

 • in combinatie met betonkernactivering,
 • met convectie
 • en met vloerverwarming en Ėkoeling.
 • Bij betonkernactivering worden leidingen in de kern van de vloer of plafond aangebracht en niet in de dekvloer.
  Betonkernactivering is het beÔnvloeden van de bouwmassa met als doel een aangenaam en weldadig binnenklimaat te creŽren.

  Bij vloerverwarming loopt het water door leidingen in de dekvloeren en bij convectie wordt gebruik gemaakt van ventilatieconvectoren.


klik hier om naar boven te gaan


 
Informatiepunt Warmte/koudeopslag in de Bodem = Minvrom'

Waar kan Warmte/koudeopslag worden toegepast ?

De Nederlandse bodem is voor het overgrote deel gschikt voor het toepassen van wamte/koude-opslag. Uitzonderingen zijn het zuiden van Limburg en delen in het noorden en het oosten van Nederland.
Zie het kaartje. (bron:  Informatiepunt Warmte/koudeopslag in de Bodem (Minvrom))

Daarnaast moet rekening gehouden worden met reeds aangelegde bronnen en drinkwater onttrekkingsgebieden.

Wanneer is deze warmte/koudeopslag (2007) kosteneffectief ?

Om warmte/koudeopslag kosteneffectief in te zetten is een bepaalde schaalgrootte nodig. Bij kantoorgebouwen met een omvang vanaf circa 2.500 m2 weegt de besparing op energiekosten op tegen de eenmalige hogere investeringskosten.

Voor de toepassing van warmte/koudeopslag gelden randvoorwaarden voor de afgifte-installatie in het gebouw. Daarom is het niet altijd mogelijk om in een bestaande situatie warmte/koudeopslag toe te passen.
Warmte/koudopslag is daarom het meest geschikt voor nieuwbouwsituaties en voor grootschalige renovaties.

Vergunning Grondwaterwet

De provincies bewaken de kwaliteit van het grondwater. Voor het gebruik van grondwater moet in het kader van de Grondwaterwet een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:
 • De totale proceduretijd vanaf indiening tot en met de definitieve beschikking bedraagt circa zeven maanden.
 • Bij de aanvraag behoort een effectenstudie waarin de effecten van het gebruik van het grondwater op de omgeving zijn beschreven en berekend.
 • In het kader van de vergunningverlening vereisen de meeste provincies dat de energieopslag in balans moet zijn. Dezelfde hoeveelheid koude/warmte die onttrokken wordt, moet ook weer geladen worden. Bij de voorbereiding moet dit aspect goed in beeld gebracht worden.
 • Bij de vergunning behoren voorschriften met betrekking tot het gebruik. Zo dient bijvoorbeeld jaarlijks een rapportage verstrekt te worden met bepaalde (voorgeschreven) meetresultaten.

 •  

  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 20-12-2012 (03-04-2023)

   

   
  klik hier om naar boven te gaan