Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Omgevingsvergunning (bouwaanvraagtekeningen, etc.)

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

eisen te stellen aan tekeningen;

 

Eisen te stellen aan tekeningen

Wijze van aanleveren van de gegevens en bescheiden t.b.v. bouwaanvragen, etc.
(bron: gemeentelijke Bouw- en Woningdienst.)

Algemeen
De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige vorm worden aangeleverd dat een goede en effectieve beoordeling door de gemeente mogelijk is.

Let op!
Vergunningen worden thans veelal digitaal aangevraagd. De ingediende tekeningen worden dan ook digitaal verstrekt aan de controlerende- en adviserende partijen. Als de tekeningen te groot zijn worden ze veelal niet afgedrukt en bekijkt men ze op het scherm van een laptop. Dit is niet ideaal omdat men constant in= en uitzoomt, waardoor een overzicht ontbreekt.
Ook tijdens vergadering ontbreekt vaak het overzicht. Een beamer onbreekt, is kapot of men weet niet hoe hij moet woeden aangesloten. En de ICP-er is even niet aanwezig.

Tekeningen op A4 en A3 formaat hebben dan ook de voorkeur.

Alle tekeningen moeten voorzien zijn van een duidelijke relevante maatvoering.

Schaal van tekeningen (maximaal toe te passen schalen)

 • 1. Situatietekeningen: 1:1000
 • 2. Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden:
          a. Bouwwerken kleiner dan 10.000 m≤ brutovloeroppervlakte: 1:100
          b. Bouwwerken groter dan 10.000 m≤ brutovloeroppervlakte: 1:200
 • 3. Detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20
Materiaalaanduidingen op bouwkundige tekeningen conform NEN 47.

Maatvoering, maatinschrijving, lijnsoorten, arceringen, aanzichten en doorsneden op bouwkundige tekeningen conform NEN 2302

Tekeningen van betonconstructie conform NEN 3870

formaat tekening Formaat van de tekeningen minimaal A4, conform NEN-ISO 216
Tekeningen moeten gevouwen zijn volgens NEN 379

Kadastrale aanduiding / ligging van het bouwwerk
Het kaartmateriaal dat is gebruikt voor het weergeven van de kadastrale aanduiding en/of ligging van het bouwwerk moet van voldoende kwaliteit zijn.
Uit het kaartmateriaal moet de oriŽntatie van het bouwwerk blijken (noordpijl).

Plattegrondtekeningen:
Van elke bouwlaag moet een plattegrond getekend zijn (een horizontale doorsnede 1200 mm boven vloerniveau), waarop (voorzover van toepassing op de aanvraag) is aangegeven:

 • Uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding);
 • Peilmaten van de vloer;
 • Trappen, hellingbanen en (brandweer)liften;
 • Binnen- en buitenkozijnen;
 • Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
 • Opstelplaats van kooktoestel, verwarming en warmwatervoorziening;
 • Alle, door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie hebben met de berekening en behoren tot:
 • - Gebruiksfunctie van het gebouw(deel);
  - Gebruiksoppervlakte;
  - Verwarmde en onverwarmde zones volgens NEN 5128/2916;
  - Verblijfsgebied en -ruimte;
  - Verkeersruimte;
  - Toilet, meterruimte, stallingsruimte en
  - opslagruimte;
  - (Integrale) toegankelijkheidssector.
NEN2580
NEN2580:
NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte of van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Doorsnede tekening:
Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte (GO) en het verblijfsgebied moeten de relevante doorsneden, inclusief 1500 - 2400 - 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend zijn.

Geveltekeningen:
Alle aanzichten in loodrechte verticale projectie. Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben moeten als zodanig traceerbaar zijn in berekening, rapportage of renvooi
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan