Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ondernemingsvormen.

Bron: H.T.I Bedrijfseconomie   (afdeling:   calculatie in het bouwbedrijf)  (studiejaar 1983)

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
ondernemingsvormen;

samenwerking / samengaan van ondernemingen;

faillissement en surséance van betaling   zie  verder bij het onderdeel "Vermogen". 

Algemeen:


Een onderneming is een zelfstandige organisatie die zich ten doel stelt in bepaalde economische behoeften (de vraag van de klant) te voorzien

Een onderneming maakt producten of verleent diensten die nut hebben en relatief schaars zijn en zodoende in een economische behoefte voorzien.
Het nut en de schaarste bepalen de (ruil)waarde of de verkoopwaarde..
De onderneming moet winst maken om te kunnen groeien en daardoor te blijven bestaan

begrippen:
natuurlijke personen zijn jij en ik (de mens zelf)
rechtspersonen zijn personen die de bevoegdheid hebben gekregen om een instelling zelfstandig aan het rechtsverkeer cq economisch leven te laten deelnemen

vermogen:
Het vermogen van de onderneming is de koopkracht opgesloten in de kapitaalgoederen, verhoogd met de vorderingen en verminderd met de schulden.
zie  verder bij het onderdeel "Vermogen".

de keuze van de ondernemingsvorm:
De keuze va de ondernemingsvorm wordt bepaald door de elementen waaruit de functie van de ondernemer is opgebouwd, dus door de kapitaalverschaffing, de leiding en het risico. Zolang deze elementen in één persoon worden gevonden, spreken we van een eenmanszaak.
Zodra echter één der elementen door meer personen in de onderneming wordt gedragen, dan krijgen we te maken met personen- of kapitaalassociaties, etc.
klik hier om naar boven te gaan


 

Ondernemingsvormen:

De Nederlandse wetgeving onderscheidt de volgende ondernemingsvormen:
 1. de eenmanszaak;
  De onderneming wordt beheerd door één persoon.
  Deze persoon draagt ten volle de verantwoordelijkheid en is met zijn gehele vermogen en bezittingen aansprakelijk voor al zijn handelen.
 2. de maatschap;
  Vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, welke overeenkomen in gemeenschap iets tot stand te brengen, met als doel winst, welke zij uit de samenwerking verwachten.
  Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, doch werkt naar buiten als een eenheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen handelingen aansluitend aan het gezamelijke doel en individuele handelingen.
  Bij zaken doen met een maatschap is het van groot belang te weten of de contact persoon handelt via de maatschap of prive.
  De deelnemende maten van de maatschap zijn voor het handelen van de maatschap aansprakelijk tot in hun prive-vermogen.
 3. de vennootschap onder firma;
  Als maatschap, doch men werkt met één firmanaam.
  De vennootschap onder firma is geen rechtspersoon, dus ook hier zijn de vennoten volledig aansprakelijk tot in hun prive-vermogen.
 4. de commanditaire vennootschap;
  De commanditaire vennootschap kent twee soorten beheerders. De beherende vennoten die naar buiten optreden en die volledig aansprakelijk zijn tot in hun prive-vermogen en de stille (commanditaire) vennoten die (in het algemeen) alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij in de onderneming hebben gestoken.
 5. de naamloze vennootschap (NV);

 6. Een NV wordt opgericht bij een akte van oprichting en is na afkondiging van de verklaring van geen bezwaar door de minister van justitie in de staatscourant een rechtspersoon en kan daarna als zodanig deelnemen aan het beoogde rechts- en economisch verkeer.

  Er moet echter wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  Een nv moet ingeschreven zijn in het handelsregister
  en de oprichters van de nv moeten minimaal 10% van de geplaatste aandelen in de onderneming hebben gestort.

  Bij de oprichting van een nv moet in de statuten een maatschappelijk kapitaal worden opgenomen, dat de nv in staat stelt te gaan handelen.
  De oprichters van een nv zijn verplicht 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, in aandelen, op te nemen.

  Het geplaatste kapitaal is datgene wat door aandeelhouders en oprichters in eerste instantie in de onderneming wordt gestoken.
  De bezitters van niet niet volgestorte kapitalen zijn aan de nv verplicht deze vol te storten wanneer de onderneming hieraan behoefte heeft.
  De niet volgestorte aandelen moeten op naam in een register worden bijgehouden en bekend zijn bij het handelsregister.

  Een niet volgestort aandeel kan alleen worden verhandeld door tussenkomst van een deurwaarder. Eeen volgestort aandeel kan rechtstreeks op de beurs worden verhandeld.

  Een nv kan aan extra geld komen door obligaties (leningen aan de nv) af te geven.
  De bezitter van een obligatie is dus geen medeeigenaar zoals de aandeelhouder.

  Het vermogen van de nv is dus datgene wat de onderneming bezit (gebouwen, voorraden, vorderingen, etc) vermeerderd met het bedrag dat nog niet is volgestort op uitgegeven aandelen en verminderd met de totale schulden.
  Dit vermogen moet jaarlijks in een jaarrekening worden opgesteld, worden gecontroleerd door een register-accountant en worden gepubliceerd.

 7. de besloten vennootschap (BV);

 8. De besloten vennootschap komt grotendeels overeen met de naamloze vennootschap. De onderlinge verschillen zijn:
  -  De aandelen staan op naam i.p.v.aan toonder.
  -  Alle aandeelhouders staan vermeld in een aandeelhoudersregister.
  -  I.p.v. vrije overdracht van aandelen alleen overdracht van aandelen met toestemming.
  -  Beperkte publicatieplicht jaarverslag, i.p.v. algehele publicatieplicht.

 9. de coöperatieve vereniging;
 10. de onderlinge waarborg- verzekeringsmaatschappij;
 11. de rederij.

klik hier om naar boven te gaan


 

Samenwerking / samengaan van ondernemingen:


Kartel
Bedrijven vormen een kartel als zij bijvoorbeeld:
  -  afspreken wat een product of dienst gaat kosten;
  -  afspreken hoeveel ze gaan produceren;
  -  de markt onderling verdelen.
      Het ene bedrijf krijgt bijvoorbeeld alle klanten in het noorden van Nederland. Het andere bedrijf alle klanten in het zuiden;
  -  de opdrachten onderling verdelen.

Dit is ongunstig voor de concurrentie en daarmee voor de consument en de economische groei. Daarom zijn kartels verboden.
Op het kartelverbod bestaan uitzonderingen. De afspraak moet dan wel bijdragen aan economische of technische vooruitgang.

Fusie
Een fusie is het samengaan van twee voorheen zelfstandige bedrijven.
Het grote verschil tussen een fusie en een overname is dat een fusie gelijkheid tussen beide bedrijven impliceert en een overname ongelijkheid.

Bij een fusie kunnen meerdere ondernemingen fuseren tot één groot concern, hetwelk dan weer opgedeeld kan worden in werkmaatschappijen, bijvoorbeeld zijnde de oorspronkelijke ondernemingen.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-04-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan