Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vermogen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
geldverkrijging en rentabiliteit;
de geldbesteding;


 

Algemeen:

Het vermogen van de onderneming is de koopkracht opgesloten in de kapitaalgoederen, verhoogd met de vorderingen en verminderd met de schulden.

Let op!
Het gaat hier niet over de aansprakelijkheid bij schulden.
zie  hiervoor de aansprakelijk tot in het prive-vermogen bij de verschillende ondernemingsvormen.

Liquiditeit:

Onder liquiditeit van een onderneming verstaan we de mate waarin een onderneming op elk gewenst moment in staat is aan zijn direct opeisbare verplichtingen te voldoen, met direct voorhanden zijnde of op korte termijn in geld om te zetten middelen.
zie  bedrijfsleer middenstand opleiding LOI 1969.

Solvabiliteit:

Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin een onderneming bij liquidatie in staat is haar schulden te betalen uit de opbrengst van de kapitaalgoederen.

Faillissement en surseance van betaling:


Surseance van betaling is een uitstel van betaling.
Surseance kan een onderneming zelf aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden.
Men kan dan in deze periode orde op zaken stellen en via een bewindvoerder met de schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord.

Faillissement.
Indien een onderneming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de schuldeiser via de arrondissementsrechtbank de onderneming dwingen aan zijn verplichtingen te voldoen.
De onderneming wordt dan in staat van "faillissement" verklaard, waarna een aangestelde curator de vervolgprocedure regelt.
klik hier om naar boven te gaan 

Geldverkrijging en rentabiliteit:

Bron: H.T.I Bedrijfseconomie   (afdeling:   calculatie in het bouwbedrijf)   scriptiefragment (solvabiliteit liquiditeit) HTI 1984
klik hier om naar boven te gaan 

De geldbesteding:


zie  voor materieel aanschaf en doorberekening aan de werken het onderdeel "Materieel algemeen".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-04-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Liquiditeit van een onderneming.

bron tekstfragment: bedrijfsleer middenstand opleiding LOI 1969


klik hier om naar boven te gaan