Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Winst of verlies.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

afschrijvingen en reserveringen; 

Algemeen:


zie   indien gewenst het subonderwerp "De inventaris en de balans" van het onderwerp "Boekhouden" behorende bij dit onderdeel.

Winst of verlies is het verschil tussen beginvermogen en eindvermogen van de balans in een bepaalde boekhoudingsperiode (meestal een jaar, doch een andere periode is ook mogelijk),
met dien verstande, dat we dit laatste moeten vermeerderen met gedane onttrekkingen voor privé gebruik, etc. in de loop van de boekingsperiode en moeten verminderen met de vergrotingen van het vermogen buiten het bedrijf om.

M.a.w.

  1. Tel bij het vermogen volgens de eindbalans op alle vermogensverminderingen die buiten het eigenlijke bedrijfsverloop omgaan.
  2. Verminder het zo gevonden bedrag met alle vermogensvermeerderingen welke niet een gevolg geweest zijn van het eigenlijke bedrijfsproces.
  3. Trek van het onder punt 2 gevonden bedrag af van het vermogen volgens de balans aan het begin van de periode.
    Er is sprake van winst als het onder punt 2 gevonden bedrag het grootste is;   is het kleiner dan het vermogen volgens de beginbalans, dan is er verlies.

De winst is dus steeds het verschil tussen enerzijds de opbrengsten en anderzijds de kosten of offers die gebracht zijn. Deze offers kunnen zijn:    lonen, materialen, rente van kapitaal, afschrijvingen van duurzame productiemiddelen en het verlenen van diensten.

De grootte van het winstcijfer geeft aan of het met een zaak / bedrijf goed of slecht gaat. Het is prettig als men dat weet, maar niet voldoende.

Als men weinig winst maakt, zal men willen weten wat de oorzaak daarvan is.
Is de behaalde omzet misschien te gering?
Is de bruto winstmarge soms te laag?
Zijn de gemaakte kosten misschien te hoog?

Als men het antwoord op deze vragen weet, kan men voor een goed bedrijfsbeheer zonodig maatregelen nemen.
klik hier om naar boven te gaan 

Afschrijvingen en reserveringen:


Afschrijvingen:

Wanneer we een machine (o.i.d.) aanschaffen, kunnen en mogen we niet de gehele aanschaffingsprijs van die machine ten laste van één werk brengen, wanneer we van te voren weten dat die machine voor meerdere werken zal dienen. Ten laste van een bepaald werk mogen we slechts dat gedeelte van de prijs van die machine brengen, waarvan we menen dat die juist is. Zodra een bedrijfsmiddel is aangeschaft is men niet rijker of armer geworden. Tegenover het bezit van de machine staat een vermindering van kas- of bankgeld of een schuld via een lening. Door het gebruik gaat de machine in waarde achteruit en deze waardevermindering mag ten laste van de kostprijs (in dit geval:    de verlies- en winstrekening) worden gebracht.
zie   de subonderwerpen "Afschrijving algemeen" en "Afschrijvingsmethoden" van het onderwerp "Rentekosten"
behorende bij dit onderdeel.

Reserveringen:

Bij reserveringen leg je per jaar een bedrag opzij, om daarvan te zijner tijd iets te kopen of om bepaalde (verwachte of onverwachte) verliezen op te kunnen vangen. Ook dit wordt ten laste van de kostprijs (ofwel:    de verlies- en winstrekening) gebracht.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 13-05-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan