Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vogels onder de pannen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

vogelvriendelijk bouwen;
duiven.


 

vogelvriendelijk bouwen:

Vogels onder de pannen:

Om de dakvoet te beschermen tegen vogels, ratten en muizen (conform Bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118) wordt hier tegenwoordig vaak een kunststof vogel(-muis) schroot of mussenkam aangebracht. Onder invloed van Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging is in 2010 het bouwbesluit aangepast.
Artikel 3.115 van het Bouwbesluit verplichtte om openingen in gebouwen groter dan 1 cm dicht te maken.
Onder daken gebeurde dat in de praktijk door het aanbrengen van bovengenoemde vogelschroot.
Dit verhindert echter dat huismussen een nest kunnen bouwen onder de pannen.
In het nieuwe Bouwbesluit is opgenomen dat de eis van 10 mm niet geldt voor "een niet in open verbinding met een besloten ruimte staande opening voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor, bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten."

Door deze wijziging ten opzichte van het oude artikel 3.115 kan rekening worden gehouden met nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen.

vogelvide

Een vogelvriendelijk vogelschroot is de vogelvide, die het dak beschermt tegen (verder) indringen van vogels e.d. maar toch de vogels een gelegenheid geven een nest te bouwen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de mussenpopulatie die sinds 2004 op de Rode Lijst van kwetsbare vogels staat.


vogelvide vogelschroot  bron:  vogelvide vogelschroot Monier

Na een aanpassing van artikel 11 van de Flora en Faunawet zijn de nestplaatsen van Huismussen, Gierzwaluwen en een aantal andere vogels het hele jaar door beschermd. Bij bouw of renovatiewerkzaamheden moeten deze nestplaatsen dus behouden worden. Zo zijn de bestaande nestplaatsen van deze vogels in principe goed beschermd.
Bij nieuwbouw moeten ontwikkelaars rekening houden met de op dat moment aanwezige natuurwaarden. Als er nieuwbouw in de plaats van bestaande bouw komt moeten er voor deze beschermde vogelsoorten vervangende nestgelegenheden worden gecreŽerd.

De Gierzwaluwpan en de Huismussenpan.

Beide pannen zijn ontworpen om de vogels een veilige broedplaats te bieden, zonder dat daarvoor omslachtige aanpassingen nodig zijn aan het pannendak. Dankzij het bijpassende nestkastje behoren bevuiling en beschadiging van het onderdak definitief tot het verleden.

mussenpan  mussenpan

Gierzwaluwdakpannen alleen toepassen bij daken met een helling van 45 graden of steiler i.v.m. de oplopende temperaturen van de nestruimten in de zomer en het late uitvliegen van de jonge gierzwaluwen.
of speciale nestkasten toepassen.
klik hier om naar boven te gaan 

Duiven:

Wanneer de duif in Europa tot huisdier is geworden is niet bekend.
De vogel werd gehouden voor de mest, als schietobject, als koerier of om op te eten.

Thans vormen verwilderde stadsduiven in veel steden voor gebouwen vaak een groot probleem.
duiven problemen    zie  duivenwering
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 12-06-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan