Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gevels algemeen- duivenwering.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

duiven;
duivenslagpoorten en duivenslagtorens;
het duivenprobleem;
vogel- en duivenwering.


 

Duiven:

Wanneer de duif in Europa tot huisdier is geworden is niet bekend. De vogel werd gehouden voor de mest, als schietobject, als koerier of om op te eten.

Recht van duiven houden:

Het recht om grote aantallen duiven te houden en tillen of torens te bouwen was een uit de dertiende eeuw daterend recht, voorbehouden aan de adel en de hoge geestelijkheid. Een duiventoren of duiventil verhoogde het aanzien van de bezitter.
Het recht van duiventil was gebonden aan grondbezit van bepaalde afmetingen. De nog bestaande duifhuizen zijn dan ook alleen te vinden bij landgoederen van enige omvang. Duifhuizen komen voor in gebieden waar van oudsher akkerbouw werd bedreven.

Tijdens de Franse bezetting werden de duiventillen verboden. Immers de leus was toen vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Fransen zagen het bezit van een duiventil als een herenrecht. Zoals bekend schafte men in 1798 veel privileges van adel en landheren af. Maar in 1807, nog tijdens het koningschap van Lodewijk Napoleon, werd dit verbod weer opgeheven.

Bij de grondwet van 1848 werden tal van heerlijke rechten afgeschaft. Het recht van duivenslag bleef echter bestaan en werd in het jachtrecht opgenomen. Zo bleef de situatie tot de wet gewijzigd werd in 1954. De nieuwe wet beschouwde duivenslag en zwanen-drift niet langer als jachtrechten. Daarmee verdwenen de rechten voorgoed uit de wetgeving.

duiventillen (kastelen in Nederland)   bron:www.kasteleninnederland.nl

Duivenvoedsel:

De duiven van eertijds werden niet gevoederd door hun eigenaar. De dieren moesten zelf hun voedsel op het veld zoeken, hetgeen in de zaai- en oogsttijden geen probleem was. Alleen bij vorst en sneeuwval in de winter moesten de dieren bijgevoerd worden.
Het vervelende was dat de duiven geregeld de bonen en de granen van de buren opaten. Er kon aanzienlijke schade ontstaan aan gewassen van derden die met de duivenhouderij niets van doen hadden.
Men mocht daarom alleen duiven houden indien men in het bezit was van voldoende grond, zodat de duiven op eigen grondgebied voer konden zoeken en niet op de ingezaaide akkers van de boeren neerstreken.
Men kon derhalve aan de hand van het aantal duivengaten in het duivenverblijf nagaan hoe groot de welstand van de landgoedbewoner was.
klik hier om naar boven te gaan


 
Duivenslagtoren van Huis te Werve, Rijswijk

Duivenslagpoorten en duivenslagtorens

Duivenslagtoren van Huis te Werve, Rijswijk
 

 

 

 

Voor uitleg naaststaande duivenslagtoren zie publicatie historische vereniging Marum bij verwijzingen naar externe sites van derden:
klik hier om naar boven te gaan 

Het duivenprobleem:

Op plaatsen waar veel mensen komen is voor de verwilderde stadsduiven altijd voldoende voedsel te vinden en daarnaast zijn er in de bebouwde kom van de stad genoeg droge, hoge plekjes te vinden waar ze ongestoord kunnen nestelen.

het duivenprobleem

D.m.v. hun uitwerpselen (14 kg. per duif, per jaar!) kunnen duiven allerlei ziekten verspreiden (o.a. Ornithosis en paratyfus) en ze kunnen parasieten zoals mijten en teken bij zich dragen.
In hun nesten kan allerlei ongedierte (motten, vliegen, tapijtkevers, stofluizen) voorkomen.

Redenen genoeg om deze plaagdieren te weren en te bestrijden.
klik hier om naar boven te gaan 

Vogel-duivenwering methoden:

Het weren van vogels en duiven kent diverse systemen.
  • Voor het afdichten van een balkon of timpaan punt biedt gaas een goede en vrijwel onzichtbare oplossing voor vogels en duiven.
  • Raamdorpels, ornamenten en cordonranden kunnen worden voorzien van een electrasysteem, hierbij worden er dunne buisjes in klemmen op de ondergronden gemonteerd. Deze buisjes kunnen door middel van een trafosysteem gevoed worden met zwakstroom. Dit bijna onzichtbare systeem
  • Ook kan er gekozen worden voor een systeem op basis van gespannen draden. Door deze op de juiste wijze en hoogte boven de ondergronden te spannen wordt het voor de duiven onmogelijk om te landen. Dit systeem is ook nagenoeg onzichtbaar.
  • Als er niet geboord mag worden zijn plakstrips met pennen een goed alternatief, op geringe hoogtes is deze methode wel opzichtiger.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 16-10-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan