Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Hemelwaterafkoppeling.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

scheiding van stromen aan de bron;
de hemelwaterafkoppeling;
tijdelijke wateropvang in stedelijk gebied;

regenwatersystemen, e.d.: 

Scheiding van stromen aan de bron:

Het afvalwater dat vanuit huishoudens naar de riolering stroomt, heeft verschillende bronnen.

Er is een grijze stroom, afkomstig van bad, douche, wasmachine en keuken. Er is een stroom van afvalwater uit het toilet en een derde stroom bestaat uit hemelwater.

Een laatste, relatief onbekende maar niet te verwaarozen bron van water in de riolering, is grondwater. In gemeenten met een hoge grondwaterstand functioneert een verouderd of slecht onderhouden riool via de lekken in het stelsel tevens als drainagesysteem.

anekdote:
Toen het riool bij mij in de buurt werd vervangen steeg het grondwaterpeil (zichtbaar via poreuze oude trapkelder) met ca 10 cm. In de gehele buurt van enkele straten werd dit verschijnsel in kelders, etc. geconstateerd.
Een van de uitgangspunten bij de huidige innovaties die momenteel plaatsvinden binnen de (afval)waterketen, is de scheiding van bovengenoemde stromen aan de bron.
Op zich is dit niet iets nieuws, want voor dat we alles op het riool aansloten was dit heel normaal.

zie   het subonderwerp "Beerput, septictank, stapel(zak)put" behorende bij het onderwerp "riolering".

Er is echter, naast de huidige verstedelijking door de bevolkingsgroei, één verschil met het verleden en dat is de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater per woning welke aanzienlijk is gestegen.

rioleringsplan beerput-septictank
klik hier om naar boven te gaan


 

De hemelwaterafkoppeling:

Omdat de regenintensiteit door de klimaatverandering aan het toenemen is hebben/hadden bij hevige buien veel rioolstelsels onvoldoende afvoercapaciteit, hetgeen leidt/leidde tot "overstorten" waarbij ongezuiverd afvalwater op oppervlakte water geloosd wordt/werd.

grondwaterstand In nieuwe wijken is, indien mogelijk, het afkoppelen van hemelwaterafvoeren een uitgangspunt bij de stedelijke inrichting.
In bestaand stedelijk gebied is afkoppeling moeilijker, omdat hiervoor het bestaande leidingnet veranderd moet worden.

Voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering zijn afhankelijk van de aanwezige grondwaterstand verschillende maatregelen beschikbaar.
Bij een lage grondwaterstand is infiltratie in de bodem via een waterdoorlatende bestrating en/of de tuin heel goed mogelijk. Bij een hoge grondwaterstand zal afvoer alleen via een apart rioolstelsel mogelijk zijn.

Omdat we tegenwoordig in polders, bouwen waar vroeger alleen koeien liepen moeten we hier niet raar van opkijken.
Bron afbeelding:   Culemborg (in beeld)

Ook Tiel kent dergelijke problemen - 24 jan 2013
------------------------------
Ondertussen heeft Tiel– West zijn eigen waterprobleem. In buurt 7 van Passewaaij tobben tientallen inwoners na een flinke regenperiode met wateroverlast in hun tuin. Huiseigenaren wijten de problemen aan de lage ligging van de tuinen. Zij hebben de politiek ingeschakeld. Het stadsbestuur moet voor een oplossing zorgen.
Wethouder van Rhee: “Dit is een volstrekt ongewenste situatie. De gemeente is hier echter geen partij. De ontwikkelaar is verantwoordelijk. Die hoort een oplossing te zoeken.

Voor de Ontwikkelingsmaatschappij is de oorzaak helder.
“Wij hebben deskundigen naar de problemen laten kijken. Buurt 7 ligt een flink stuk hoger dan de andere buurten in Passewaaij. We hebben er maar liefst 7000 m3 grond naar toe laten rijden om waterproblemen te voorkomen. De bewoners hebben dit probleem zelf opgeroepen. In de betreffende straten hebben de bewoners meer dan zeventig procent van hun achtertuinen bestraat.
Daarbij hebben ze geen rekening gehouden met de afvoer van het regenwater. Door de verharding en de ondergrond van klei zakt het regenwater ter plekke tergend langzaam weg. Bewoners hadden daar bij hun bestratingsplan rekening mee moeten houden. Daar is de aannemer of ontwikkelaar niet verantwoordelijk voor.

Uit coulance heeft de betreffende aannemer de bewoners materiaal aangeboden om hun tuin van drainage te voorzien. Maar ze moeten dat wel zelf (laten) aanbrengen”.

-------------------------------


  voor de onbestrate achtertuinen het onderwerp "De tuin" behorende bij het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers". klik hier om naar boven te gaan


 

Tijdelijke wateropvang in stedelijk gebied:

Om problemen zoals hierboven beschreven te voorkomen zijn er in stedelijk gebied ook andere mogelijkheden.

bron:    Amsterdam rainproof.nl

Door het tijdelijk opvangen van regenwater ontlast de groenstrook het hemelwaterriool. Dankzij deze duurzame oplossing wordt de openbare ruimte volledig waterneutraal.

Het water blijft er (naar verwachting) maximaal 24 uur in staan, waarna het langzaam wegstroomt naar het oppervlaktewater en infiltreert in de bodem.

Deze watervertragende groenstrook is de eerste in zijn soort.
"Het is een relatief goedkope en low-tech oplossing."
Omdat het om een kleinschalig pilotproject gaat, kan er gemakkelijk ingegrepen worden wanneer er iets mis gaat.
Bijvoorbeeld als blijkt dat de planten niet goed groeien, de buffercapaciteit beperkt wordt, of er vuil tussen de planten ophoopt.

Als het echt hard regent (meer dan 60 millimeter per uur) en de groenstrook dreigt te overstromen, dan stroomt het water via een overstort alsnog naar het hemelwaterriool of het nabijgelegen oppervlaktewater. Hierdoor zal het regenwater, ook bij heftige buien, niet de huizen instromen. De aangrenzende huizen staan hoger dan het maximale waterpeil in de groenstrook.

klik hier om naar boven te gaan


 

Regenwatersystemen, e.d.:

Omdat het zonde is om regenwater ongebruikt weg te laten lopen zijn er nieuwe regenwatersystemen op de markt gekomen.

zie   het subonderwerp "Regenwatersystemen, e.d." behorende bij het onderwerp "Hemelwater afvoer systemen" van het onderdeel "daken - algemeen".

Op zich is ook dit niet iets nieuws, want zoals in de hiervoor genoemde verwijzing reeds is aangegeven was voor de invoering van het leidingwaterstelsel het gebruik van regenwater al heel normaal.
zie   de subonderwerpen "Waterputten, -kelders en verswaterbakken" en "Watertanks" van het onderwerp "Drinkwatergeschiedenis" behorende bij dit onderdeel".

Door klimaatverandering en de verstening van bewoond gebied kampt men steeds vaker met wateroverlast. Eeen groene tuin of sedumdak verkleint de kans hierop, daarom;   Verbeter de wereld en begin bij je tuin.
zie   het subonderwerp "De huidige ideale (standaard) tuin" behorende bij het onderwerp "De tuin" van het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".

Ook aangebrachte geveltuintjes langs de straatgevel van een huis doen mee aan dit proces. Deze zorgen er namelijk voor dat het water dat bij regen van de gevel stroomt in de grond kan zakken en bij klimplanten blijft het begroeide deel van de gevel s'zomers koeler.
Let wel echter op!  De stoep/straat moet wel begaanbaar blijven.
zie   het onderwerp "Het trottoir (de stoep)" van het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 05-04-2017 (21-09-2022 regenwatersystemen, e.d.)

 

 
klik hier om naar boven te gaan