Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Aandachtspunten realisatiefase heiwerk.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
het uitzetwerk;
het aanbrengen van de palen;
het koppensnellen, etc.;


 

Algemeen:

De keuze van het type paalfundering wordt bepaald door de belasting, de ondergrond en verschillende uitvoeringsaspecten.

  (artikel: Bouwwereld augustus 1984)   Inbrengen van palen door heien of trillen.

Zijn er problemen te verwachten met betrekking tot vervuiling, lawaaioverlast, trillingen en mogelijke verzakkingen bij naaststaande panden ?
   het subonderwerp "De gevolgen van het uitvoeren van heiwerken" van het onderwerp "Grondmechanische aspecten"
behorende bij dit onderdeel.

klik hier om naar boven te gaan 

Het uitzetwerk:


Zij alle gegevens (sondeerrapport, funderingsadvies, berekeningen, palenplan, paalberekeningen, e.d.) bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de betreffende gemeente ter goedkeuring ingediend en met goedkeuring al verstrekt ?
Zo ja:

   voor het uitzetten van de bouwput het onderwerp "Grondwerken / bouwput" van het onderdeel "bouwfase - bouwfase bouwplaats"

Omdat een niet diep genoeg geheide/aangebrachte paal en een verkeerd geplaatste paal grote financiŽle en bouwkundige consequenties tot gevolg kunnen hebben is controle van de juiste maatvoering in deze fase van het werk zeer belangrijk.
Controleer daarom (als directie, via de opzichter) zo kort mogelijk voor de start van het heiwerk:

  • of de uitgezette rooilijnen correct zijn.
  • Controleer middels een waterpassing de vaste punten die door de Gemeente zijn uitgezet en verklik deze op of rond het bouwterrein
  • Controleer of de daar aangegeven peilmaat correct is en bepaal de exacte hoogte van het niveau vanwaar geheid wordt, voor een juiste aftekening van de palen.
  • Controleer zo kort mogelijk voor de start van het heiwerk de maatvoering van de piketten.
Gebruik bij deze controles indien mogelijk een andere maatvoeringsmethodiek dan die de aannemer heeft aangehouden ter voorkoming van het maken dubbele fouten.
klik hier om naar boven te gaan


 

Het aanbrengen van de palen:


Heiwerk:
Bij heiwerk kalenderen bepaalt men de zakking die de paal ondergaat bij een "tocht" van 30 slagen, bij een bepaald valgewicht en een bepaalde valhoogte van het heiblok.
Met behulp van deze gegevens en met een bepaalde heiformule werd/wordt het draagvermogen van de paal vastgesteld.

Omdat echter thans vooraf de draagkracht door middel van berekeningen aan de hand van sonderingen exacter kan worden bepaald (mits deze sonderingen zijn gemaakt) is de kalendering alleen nog zinvol als controle op het uitgevoerde heiwerk.

Naast het kalenderen is het zinvol om van de palen bij sonderingen ook een slagdiagram te maken De vergelijking tussen het slagdiagram en het sondeerdiagram is een uitermate nuttige zaak.
Komen die twee redelijk overeen, dan vormt het slagdiagram een referentiekader voor de kalender

Bij de eerste technische paal wordt door de constructeur de minimale kalenderwaarde vastgesteld per paaltype/-lengte.
De uitkomsten van het kalenderen van de overige palen worden door een daartoe aangewezen persoon genoteerd en dagelijks (afhankelijk van de grootte van het werk) aan de constructeur verstrekt.
Bij bijzonderheden in het heiwerk (te lage kalendering, paalbreuk, etc.) moet de constructeur ten alle tijde direct op de hoogte worden gebracht.

Let op!    het toepassen van een oplanger (hoerenjong) geeft energieverlies en heeft invloed op de kalenderwaarden.

Boorpalen:
Indien boorpalen worden toegepast dan zal dit moeten worden uitgevoerd door een Komo gecertificeerd bedrijf.
Deze bedrijven verstrekken vanuit deze certificering alle gegevens (boordiepte, pompdruk, e.d.) standaard aan de bouwdirectie en/of constructeur.

Na het verharden worden de palen meestal akoestisch doorgemeten.
(Het enventueel benodigde exacte aantal door te meten palen zal in het bestek moeten zijn benoemd)

Na afloop:
Meet na het aanbrengen van de palen de paalafwijkingen in en vermeld deze op tekening en verstrek deze aan de constructeur en vraag hem/haar een verklaring af te geven dat het heiwerk conform de gestelde eisen is uitgevoerd.
klik hier om naar boven te gaan


 

Het koppensnellen, etc.:

De wapening van bovenkant van de betonnen heipaal of opzetter komt in de betonbalk en/of vloer welke na het heien over de palen wordt aangebracht. D.m.v. (het zogenoemde) koppensnellen dient de wapening van de opzetters cq palen tot op de gewenste hoogte te worden blootgemaakt.

Normaal gesproken is de onderkant van de te maken funderingsbalk de gewenste hoogte. Is de paal echter te diep geslagen dan zal deze hoogte ook dieper liggen en moet de paalwapening worden verlengd.

Bij boorpalen wordt vaak de exacte hoogte van de paal gemaakt met behulp van een kartonnnen opzetstuk (opstorting).
Het komt nogal eens voor dat deze opzetstukken excentrisch op de palen worden geplaatst. Het is derhalve belangrijk deze "opstortingen" na verharding te laten ontgraven tot de originele paalschacht om dit te controleren.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-12-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Inbrengen van palen door heien of trillen:

(artikel: Bouwwereld augustus 1984)

grondmechanica

grondmechanica

grondmechanica
klik hier om naar boven te gaan