Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Brandwerendheid doorstroomcapaciteit.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

doorstroomcapaciteit algemeen;

 

Doorstroomcapaciteit:

Een van de aspecten van veilig kunnen vluchten uit gebouwen betreft ontruimingstijden.

Een gebouw wordt geacht veilig te kunnen worden ontruimd, indien aan de volgende criteria is voldaan:

  • Maximaal 30 seconden door rook lopen,
  • Binnen 15 minuten moet het gebouw geheel zijn ontruimd (ook hoogbouw),
  • Een eenmaal in gang gekomen mensenmassa mag niet (extreem) worden afgeremd, om het onder de voet lopen van mensen te voorkomen.
Met ontruimingstijden hangt samen de doorstroomcapaciteit van deuren, gangen en trappen, de afstand tot een tijdelijke veilige plaats, en de afstand die men moet afleggen tot men buiten het gebouw is. Er is een uitzondering gemaakt voor de openbare weg als een veilige plaats voor het vluchten bij brand voor een celfunctie (bijvoorbeeld de cellen in een gevangenis) en een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiŽnten (bijvoorbeeld de patiŽntenkamers van een ziekenhuis).
In deze beide gevallen moet je in een veilig ander brandcompartiment kunnen komen ťn kunnen blijven, tot het gevaar geweken is.
 

Breedte van doorgangen:

Doorgangen (zoals deuropeningen, uitgangen) waardoor mensen moeten kunnen vluchten, moeten voldoende breed zijn.
Het Bouwbesluit stelt daarom eisen aan de minimale breedte van de toegangen van een verblijfsruimte, een verblijfsgebied en een rookcompartiment.

De ruimte waardoor een vluchtroute voert en dus ook de uitgangen moeten breder zijn als meer mensen daarvan afhankelijk zijn om te vluchten.
 

Draairichting van deuren:

Deuren mogen niet tegen de vluchtrichting indraaien als het aantal personen dat van deze deuren gebruik moet maken, boven een bepaald maximum komt.
Boven dat maximum moet in ieder geval de nooddeur met de vluchtrichting meedraaien. De nooddeur is de deur die alleen bestemd is om bij het vluchten te gebruiken. Deze deur mag ook over een trottoir draaien als deze ver genoeg weg blijft van een weggedeelte voor motorvoertuigen. Als een groot aantal personen door een deur moet vluchten, moet deze ook makkelijk te openen zijn als de mensen zich voor die deur verdringen.
Dit kan bijvoorbeeld door een zogenoemde Ďpanieksluitingí op de deur aan te brengen.

Bij alle andere voor het vluchten noodzakelijke deuren, waarvan het aantal personen dat daarvan gebruik maakt, boven het maximum uitkomt, mag worden gekozen tussen een deur die met de vluchtrichting meedraait of een schuifdeur.
 

Opvang- en doorstroomcapaciteit:

NEN 6089 Bepaling opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw
Het gaat om de volgende vier stappen:
  • a) Bepaal de minimale afmetingen van de trappen en het trappenhuis
  • b) Bepaal of het trappenhuis een vluchttrappenhuis is
  • c) Bepaal de opvangcapaciteit
  • d) Bepaal de doorstroomcapaciteit
Datum: 18-8-2005
Delft - NEN, het centrum van normalisatie, heeft het tweede ontwerp van NEN 6089 Bepaling opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw ter kritiek gepubliceerd. Uitgangspunt van de norm is de eis dat een groep mensen een gebouw op een veilige manier kan ontvluchten in geval van brand. Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2005 hun commentaar op het ontwerp indienen bij NEN.
De norm geeft een methode voor de bepaling van de benodigde en aanwezige opvang- en doorstroomcapaciteit van (delen van) een gebouw . De inhoudelijke voorschriften in deze regeling waren noodzakelijk omdat een norm over dit onderwerp nog niet beschikbaar was.
De inhoud van dit normontwerp is in belangrijke mate ontleend aan de desbetreffende voorschriften van de Regeling Bouwbesluit 2003 en MG-circulaire 2003-19 van 17 juli 2003 van het Ministerie van VROM. De verwachting is dat het Bouwbesluit te zijner tijd naar deze norm zal verwijzen. De uitgangspunten van het normontwerp zijn afgestemd op de filosofie van het Bouwbesluit 2003.
Het normontwerp geldt voor vrijwel alle in het Bouwbesluit 2003 gedefinieerde gebruiksfuncties. Buiten het bestek van deze norm vallen gebouwen met alleen woonfuncties, celfunctie (voor gedetineerden) en gezondheidszorgfunctie (voor bedgebonden patiŽnten). De verwachting is dat 90 % van de gebouwen met dit normontwerp kan worden gedekt.
In de norm is invulling gegeven aan een aantal belangrijke discussies in de markt. Zo is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan uit te gaan van gefaseerde ontruiming. Ook mag horizontale opvangcapaciteit onder bepaalde voorwaarden worden meegerekend.

opvang- en doorstroomcapaciteit   zie info Bris en norm opvang- en doorstroomcapaciteit bij het onderdeel stijgpunten
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-06-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan