Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Brandwerendheid voorschriften algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

Voor specifieke gedragseigenschappen van materialen
zie   voor hout het onderwerp "Het gedrag van hout bij brand" bij het onderdeel "materialiserig".
zie   voor staal het onderwerp "Het gedrag van staal bij brand" bij het onderdeel "materialiserig".
zie   voor beton het onderwerp "Het gedrag van beton bij brand" bij het onderdeel "materialiserig".
zie   voor gipsplaat het onderwerp "Het gedrag van gipsplaat, etc. bij brand" bij het onderdeel "materialiserig". 

Algemeen:

Alle voorschriften en normen genoemd in besluiten en verordeningen zijn gebaseerd op wetten en derhalve bindend.
Het is echter moeilijk, ook aan de hand van deze voorschriften en normen, om een algemene richtlijn te geven, daar de maatregelen sterk afhankelijk zijn van het soort gebouw waar ze moeten worden toegepast. Brandwerendheidseisen gelden voor zogenaamde uiterste grenstoestanden. Ze zijn gericht op de veiligheid en sterkte van een constructie in relatie tot vluchtwegen en verblijfsruimten. De hoofddraagconstructie moet de aanwezige personen voldoende vluchttijd geven. Voor gebouwen waarin mensen wonen of werken, is dat eerste prioriteit.

Daarnaast kunnen economische overwegingen een rol spelen. De hoofddraagconstructie moet dan toelaten dure kapitaalgoederen tijdig in veiligheid te brengen.

Hieruit volgt dat er ook situaties zijn, waar brandwerendheidseisen niet aan de orde zijn, omdat ze niet tot kapitaalvernietiging leiden. Voorbeelden hiervan ziin vele industriŽle en agrarische bouwwerken (van geringe omvang).

extra   zie brandwerendheidseisen woningbouw (bron Rockwool 1991/92)

Gezien de hoeveelheid van richtlijnen en de plaatselijke inzichten is het gewenst de al dan niet te treffen brandpreventievoorzieningen vroeg in het ontwerpstadia met de plaatselijke brandweer (en/of de regionale inspectie) en eventueeel met de verzekerings assuradeuren te bespreken.
Bij de bepaling van de te nemen maatregelen of de te treffen voorzieningen moet steeds het doel van de brandpreventie als richtlijn worden genomen.
Men dient dus onderscheid te maken tussen primaire veiligheid en secundaire veiligheid.
  • Primaire veiligheid = veiligheid van personen en veiligheid van goederen van onvervangbare historische of andere waarde.
  • Secundaire veiligheid = veiligheid van goederen met vervangbare waarde.
Bezuinigingen op maatregelen t.b.v. de primaire veiligheid zijn niet toelaatbaar.
Bezuinigingen op de kosten van de maatregelen t.b.v. de secundaire veiligheid kan men afwegen tegen de waarde van het te beschermen goed en tegen de hoogte van de te betalen brandverzekeringspremie. bron tekst fragment:   cursus brandveiligheid (19--)
Veelal wordt de nadruk gelegd op brandpreventieve maatregelen, waardoor de repressie op de tweede plaats komt. Ondanks alle preventieve maatregelen echter, is het niet uitgesloten dat op een kwade dag de rode haan zijn kop opsteekt; op dat moment is het te laat als nog even bedacht moet worden, wat er allemaal moet gebeuren.
Het is daarom ten zeerste aan te bevelen vooraf een aanvalsplan op te stellen voor de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie en voor de samenwerking tussen deze organisatie met die van de overheid (brandweer, etc).

Het doel van het aanvalsplan is derhalve informatie te verstrekken aan de bevelvoerder van de brandweer, waarmede hij (vooraf) rekening kan of moet houden in verband met zijn inzet, zoals:
aanrij route en opstelplaats voertuigen, aansluitpunten bluswatervoorzieningen, plaats sleutelkluis, plaats brandmeldpaneel, etc.

  voor aanvullende info de onderdelen brandpreventie, veiligheid signalisatie en brandblusinstallatie's.

(NIVF / NIBRA) Brandpreventie:
In Nederland worden steeds meer grote en complexe gebouwen, bouwwerken en constructies ontworpen en gerealiseerd. Het brandveilig bouwen en gebruiken van dergelijke bouwwerken vraagt kennis van de onderlinge verbanden tussen o.a. bouwregelgeving en milieuregelgeving. Bescherming van personen en infrastructuur van gebouwen zijn een belangrijke schakel van de brandpreventie. Een mix van preventieve en repressieve brandveiligheidsmaatregelen in de combinatie van security maatregelen vormt een belangrijk probleem. De veiligheidsmaatregelen dienen economisch en procesmatig haalbaar in een gebouw te worden ingepast.

De focus bij het onderzoek van het Nibra ligt bij het onderdeel brandpreventie op de preventieve brandveiligheid, waarbij de effecten voor en door security maatregelen mee worden afgewogen in het veiligheidsbelang.
Het onderzoek van het Nibra richt zich met name op die onderdelen bij zowel het ontwerp, de uitvoering als op het gebied van bestaande bouw en gebruik.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 23-07-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Brandwerendheid voorschriften algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

(bron Rockwool 1991/92)

klik hier om naar boven te gaan