Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Huishoudelijk afval.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

wat is afval;
voorzieningen voor de inzameling (algemeen);
voorzieningen bij hoogbouw;
voorzieningen bij laagbouw;
divers;

 

 

 

bron leidraad tekst:
fragment uit Basisdocument voor kennis en vaardigheden Duurzaam Bouwen in vakopleidingen. en fragment uit  'Uitgangspunten voor inzameling afval gemeente Deventer'. (2015)
   

 

Wat is afval ?:

Dat is geen gemakkelijke vraag.
Wat voor de ťťn afval is, is voor de ander een grondstof.

Wat afval is, hangt vooral af van wat degene die het afval in handen heeft, ermee wil doen.
Wil hij het kwijt (weggooien), dan is meestal sprake van een afvalstof. Voorbeelden zijn groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), lege verpakkingen (bijvoorbeeld glazen potjes en kunststof flessen), bouw- en sloopafval, etc.

Per inwoner wordt in totaal gemiddeld circa 475 kg huishoudelijk afval ingezameld.   (bron: Statisch Jaarboek 1996)
In deze hoeveelheid zijn ook opgenomen de gescheiden ingezamelde componenten zoals papier, glas en GFT. GFT vormt globaal de helft van deze totale hoeveelheid afval.

Afvalbeleid:

Het huidige afvalbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen.
Men wordt gestimuleerd en gemotiveerd om het afval te scheiden, zodat herbruikbare afvalsoorten niet samen met het restafval worden verbrand.
In Rivierenland (bron: Avri) wordt thans (2015) 69% van het afval hergebruikt. In de jaren 50/60 voor de grootschalige verstedelijking en toenemende welvaart was afvalscheiden heel normaal.
Men had een as(vuilnis)emmer die wekelijks werd geleegd. Bij ons thuis was hij (op de winterdagen na, want dan moest het as van de kachel er ook in) zelden vol.
Papier (de daglijkse krant, het wekelijkse 'suffertje, 2 folders en wat ansichtkaarten) werden opgehaald door de plaatselijke wandelsportvereniging.
Plastic in de huidige hoeveelheden hadden we nog niet, want er waren nog geen supermarkten.
Op glas stond statiegeld.
Etensresten gingen naar de kippen.
Schillen etc, werden wekelijks opgehaald met paard en wagen door de schillenboer.
Versleten kleding werd verzameld voor de voddenboer, welke af en toe kwam en waarvoor je geld kreeg.
Zilverpapier was voor de missie en dat nam je mee naar school.

In de hiernavolgende zeventiger jaren werd de vuilnisemmer verdrongen door de kunststof vuilniszak.
Het grote voordeel hiervan was dat ze nooit vol waren, je kon er meerdere van buiten zetten. Ze hadden echter een nadeel:   Je moest wachten tot het as was afgekoeld. Maar ja toen kwam Slochteren en de gaskachel.


Twijfel je waar je afval bij hoort? Ga dan naar een Afvalwijzer van het desbetreffende bedrijf dat het huivuil in opdracht van de Gemeente waar je woont ophaald. Mijn situatie (2015):
De groen container voor al het gft afval. Wordt twee-wekelijks opgehaald en zit meestal vol met snoeihout, en met plantenresten die je niet in je composthoop wil hebben.

De blauwe container voor papier welke eens per maand wordt opgehaald en dan ook vol zit.

Plastic wordt twee-wekelijks opgehaald en moet aan de weg worden gezet in plastic zakken welke gratis te halen zijn bij de suopermarkt. Het nadeel van deze zakken is dat ze bij stormachtig weer de neiging hebben een straatje om te gaan.

Voor glas en gebruikte kleding staan her en der containers waar naar je het zelf moet brengen.

Voor klein chemisch afval ben je aangewezen op de winkels waar je dit koopt en/of de milieustraar op het industrie terrein. Alwaar je ook witgoed, oude metalen, bouw- en sloopmaterialen, etc. kunt storten.

Rest nog de grijze container voor het overige restafval. Deze wordt ook twee-wekelijks geleegd, maar sinds een jaar, via een chip, tegen een vergoeding per te legen container. Het aantal te legen grijze restcontainers is daardoor afgenomen (vuil scheiden loont). De mijne wordt meestal om de zes weken geleegd.

En ook dit gaat in 2019 weer veranderen.

klik hier om naar boven te gaan


 

Voorzieningen voor de inzameling:

Tijdens de bewoning is scheiding van het afval bij de bron een voorwaarde om te komen tot hergebruik en een schone verwerking. In het woningontwerp moeten daarom mogelijkheden geboden worden aan de bewoners om het afval op een hygiŽnische en eenvoudige manier te scheiden.

Hoewel je als bouwkundig tekenaar er weinig mee te maken hebt/krijgt moeten in het ontwerp op de diverse schaalniveaus voorzieningen worden opgenomen voor de inzameling van al of niet gescheiden huishoudelijk afval. Onderscheid tussen laagbouw en gestapelde bouw is hierbij van belang. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen zoals:

 • GFT-bakje onder aanrecht.
 • Afvalscheidingskast in de woning (voor vaste fracties zoals papier, glas  -  bij hoogbouw is dit een 'must')
 • noot!.
  E.e.a. is afhankelijk van de bewoners (laagbouw, hoogbouw, wel-of geen minicontainers, gezinssamenstelling, leefpatroon, discipline, etc.)

 • Logische en architectonisch ingepaste opstelplek minicontainers
  (goede routing vanuit keuken, waar het meeste afval wordt geproduceerd, naar opstelplek en vandaar naar inzamelplek op straat).

 •  

   

  noot!.
  Deze containers nabij de weg worden gebruikt door bewoners van een achterpad.
  Ze kunnen kiezen de container bij de keukendeur of af en toe een zak meenemen als je boodschappen gaat doen aan de overkant van de straat.

  Een dergelijke keuze verzin je niet achter een tekentafel/computerscherm.
   

 • Opstelruimte voor collectieve containers in gestapelde bouw.
 • Ondergrondse opslagsystemen (in stedelijke woonomgeving), loopafstand tot woningen bij voorkeur rond de 50 meter, maximaal 75 meter.
 • noot!.
  Bij een bestaande galerijflat gaat dit niet altijd op.
  Woon je drie hoog in het midden, dan heb je de eerste 50 m. al op de galerij te pakken.

  ln het stedenbouwkundig plan moet een logische route voor de inzameling per vuilnisauto mogelijk zijn.

Per 1 januari 1994 zijn gemeenten verplicht om het GFT (groente-, fruit-en tuinafval gescheiden in te zamelen. In binnensteden werd deze scheiding in de praktijk vaak niet toegepast of stond ter discussie.
Deze discussie bestaat nog steeds, doch nu in een andere context.
  Wel of geen verplchte GFT scheiding.
 

Aan huis composteren, dus door de bewoners zelf is vanuit milieu-overwegingen een voor de handliggende keuze. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer men over een tuin beschikt. Er is geen transport nodig en men kan over een goede kwaliteit compost beschikken.
klik hier om naar boven te gaan 

Voorzieningen bij hoogbouw:

Hoofdlijnen leidraad systeemkeuze afvalinzameling bij nieuwbouw, renovatie en herstructurering:
 • Bij hoogbouw dient te worden voorzien in ondergrondse verzamelcontainers. GFT-afval wordt niet gescheiden ingezameld.
  Bij meerlaagse bebouwing dienen de locaties voor verzamelcontainers tot stand te komen in overleg met de Gemeente en met het bedrijf dat het huivuil in opdracht van de Gemeente ophaalt.
  Locatie bij een centrale ingang heeft de voorkeur. 
 • Eisen ondergrondse inzameling bij hoogbouwwoningen:
  - Per 25 tot 30 woningen één ondergrondse huisvuilcontainer. 
  - Afstand vanaf de woning tot ondergrondse huisvuilcontainer maximaal 75 m.
  - Ruimtebeslag van ondergrondse betonbak van 5 m3 met 2 units.
  - Buitenwerkse maten 1.80 x 1.80 m. 
  - Voor het legen van de containers mogen geen obstakels als bomen en lantaarnpalen in de directe omgeving aanwezig zijn.
  - Obstakelvrije ruimte -ook ten opzichte parkeerplaatsen- minimaal 10 m.
  - Rekening houden met de ondergrondse infrastructuur.
 • Afvalinzamelingpunt moet rondom bereikbaar zijn voor de veegmachine.

klik hier om naar boven te gaan


 

Voorzieningen bij laagbouw:

Hoofdlijnen leidraad systeemkeuze afvalinzameling bij nieuwbouw, renovatie en herstructurering:
Bij laagbouw worden minicontainers gebruikt.
In uitzonderingsgevallen wordt gekozen voor toepassing van ondergrondse restafvalcontainers. Voorwaarde is dat bij de ontwerpfase rekening moet zijn gehouden met minicontainers voor GFT-afval.
(Daarnaast zijn de normale voorwaarden ondergrondse inzameling van toepassing, zoals bij hoogbouw hierboven omschreven.
 • In en bij de woningen moeten voldoende voorzieningen zoals bergruimte voor opslag van containers en de andere te scheiden fracties, bij voorkeur niet aan de zonzijde.
 • Voor de woningen moeten huis-aan-huis aanbiedplaatsen worden gerealiseerd ten behoeve van de inzameling. Eisen aanbiedplaatsen huisvuilcontainers:

  - Geen aanbiedplaatsen in doodlopende straten.
  - Opstelplaatsen voor minicontainers dienen te zijn ontworpen voor toepassing van een inzamelvoertuig met zijbelader.
  - Een logische aansluiting op achterpadenstructuur  en voorkoming van achteruitrijden en draaien huisvuilauto's.
  - Tenminste 5 tot maximaal 9 woningen per aanbiedplaats.
  - Een open plaats, liefst in de schaduw. Aanbiedplaats niet in een tochthoek.
  - Plaats afvalcontainers afstemmen met de parkeerplaatsen en niet belemmerend voor verkeer.

 • Wegen dienen doorgaand berijdbaar te zijn voor inzamelingsvoertuigen en reinigingsvoertuigen.  
 • De locaties van de ondergrondse units en inpandige voorzieningen moeten worden vastgesteld op haalbaarheid, bereikbaarheid en lediging in overleg met de vuilophaler.


klik hier om naar boven te gaan


 

Divers:

Bij supermarkten dienen ondergrondse glas- en textielcontainers te worden toegepast,  aantallen en plaats in overleg met de gemeente.
De opslag van bedrijfsmatig afval vindt plaats op particulier terrein.
Eigen terrein wil niet zeggen uit het zicht.
Vuilcontainerombouw voor de doe-het-zelver:
Een vuilcontainer of kliko is een prima oplossing om het vuil te verzamelen en af te voeren, maar geen sierraad in de tuin.

bron:   KARWEI-stappenplan.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-08-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Introductie:
klik hier om naar boven te gaan

Wel of geen verplchte GFT scheiding

2004

Verplichte scheiding GFT-afval in biobakken op de helling.
Bron:   Staatscourant, 17 augustus 2004

Het ministerie van VROM overweegt het afschaffen van de verplichting om groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in te zamelen in biobakken. De laatste jaren oordelen steeds meer deskundigen dat het ongescheiden meeverbranden van gft met regulier huisvuil even milieuvriendelijk is als aparte verwerking.
Staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies gevraagd over de toekomst van de biobak.
De VNG is echter huiverig om met een advies te komen. "Het heeft veel gevergd om de burgers met de biobak vertrouwd te maken; nu ineens vertellen dat de biobak geen must meer is, zou het vertrouwen in de overheid schaden", aldus de VNG.

Uit onderzoek blijkt overigens dat veel burgers het gft-afval zullen blijven scheiden, ook zonder wettelijke verplichting. Wel moet de overheid zorgvuldig uitleggen waarom het scheiden via de biobak niet meer absoluut noodzakelijk is, omdat burgers zich anders belazerd voelen.

2014

Gft-inzameling omhoog:   meer inzamelen in hoogbouw.
Bron:   www.verenigingafvalbedrijven.nl

Staatsecretaris Mansveld streeft ernaar dat 75 procent van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en winkels gescheiden wordt in 2020. In 2012 is het scheidingspercentage van huishoudelijk afval 50 procent.

Het inzamelen van brongescheiden voedselresten kan in belangrijke mate bijdragen aan het verhogen van deze landelijke scheidingsdoelstelling.

In Nederland belandt het merendeel van de voedselresten in het restafval. Via het restafval wordt ieder jaar tussen de 53 en de 75 kilogram per inwoner weggegooid. Als alle voedselresten in Nederland gescheiden worden ingezameld, dan stijgt het scheidingspercentage van huishoudelijk afval van 50 naar 61 tot 65 procent.
Omdat voedselresten de grootste component in het restafval is, kunnen interventies gericht op deze stroom een belangrijke bedrage leveren aan deze landelijke doelstelling. De grootste uitdaging ligt daarbij in de hoogbouw, waar verhoudingsgewijs het meeste restafval vrijkomt. Voor de hoogbouw zijn minder succesvolle interventies bekend in vergelijking met laagbouw.

De voorkeursroute voor verwerking van gft is gescheiden inzamelen > vergisten > composteren.
Het aan de bron scheiden van gft, heeft als ecologisch voordeel dat de nutriŽnten behouden blijven. Doordat het gft gecomposteerd wordt, komen de nutriŽnten weer in de kringloop terecht.
Deze route biedt ecologische voordelen in termen van CO2 -reductie, en deze route is economisch concurrerend op basis van integrale opbrengsten en kosten.
Deze route is in Nederland de minimumstandaard voor het verwerken van gft.
klik hier om naar boven te gaan