Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Flora en fauna.

Voor de volgende onderwerpen van flora en fauna rondom, aan, in en op gebouwen. ga naar:

verbeter de wereld, begin bij je tuin;    zie
daktuinen;    zie
 

de flora en faunawet bij sloop en renovatie;
bescherming van de bomen op de bouwplaats + kapvergunning;

vogelvriendelijk bouwen;   vogels onder de pannen    zie
duivenwering    zie
muizen en ratten;

cad details beplanting  details bomen en struiken. 

De flora en faunawet bij sloop en renovatie:


klik hier om naar boven te gaan


 

Bescherming van de bomen op de bouwplaats:

Om bomen in de directe omgeving van en op de bouwplaats bij de uitvoering van bouwwerken te beschermen, dient de aannemer waar nodig, beschermingen rond de stammen aan te brengen.
zie    hiervoor het onderwerp "Het bouwrijp maken" van het onderdeel "bouwfase - het te bebouwen terrein.

Kapvergunning:

En als er dan toch een boom moet sneuvelen dan is er meestal een kapvergunning nodig.   (Dit kan per gemeente verschillen.)
Zie onderstaand voorbeeld fragment uit de documentatie van een gemeente.

De gemeente De Bilt wil, met het oog op handhaving van de natuur, de natuurschoon, recreatieve- en cultuurhistorische waarden én voor de leefbaarheid van een straat of buurt, zoveel mogelijk bomen behouden.
Voor het kappen van bomen is een kapvergunning vereist.
De afweging tussen uw belang bij het kappen of verplanten van één of meer bomen, én het belang van groen in de gemeente bepaalt of de vergunning wordt verstrekt. Op deze wijze worden waardevolle en beeldbepalende bomen gespaard.

Wanneer kapvergunning nodig?
Zowel voor het kappen, het verplanten als voor rigoureus snoeien van bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd. Voor bomen die op 1.30 meter boven de grond een doorsnede hebben van meer dan 20 centimeter is een vergunning vereist. Dit betekent een omtrek van meer dan 63 centimeter.

Let op:
Geen kapwerkzaamheden mogen worden verricht in het broedseizoen als hiermee broedende worden vogels verstoord.

Dit is geregeld in de Flora en Faunawet 2002.   (zie website vogelbescherming onderdeel wet en regelgeving) bij verwijzingen naar externe sites van derden:

Het broedseizoen loopt globaal tussen 15 maart en 15 juli. In de Flora- en Faunawet wordt echter geen exacte datum voor dit broedseizoen genoemd. Het broedseizoen verschilt namelijk per vogelsoort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus.

Is het onvermijdelijk om in het broedseizoen te werken, volg dan onderstaande tips: (afkomstig van de website van de Vogelbescherming )

 • Zorg voor een goede inventarisatie van alle broedvogels. Maak gebruik van de expertise van SOVON of een plaatselijke vogelwerkgroep;
 • Zorg voor deskundig advies. Maak tijd om te communiceren over de werkzaamheden. Dit kan later veel problemen voorkomen, zoals het moeten stilleggen van het werk;
 • Zorg voor maatwerk. Denk daarbij aan:
  - het achterwege laten van werkzaamheden in delen van het gebied waar vogels broeden;
  - het toepassen van aangepaste methodes;
  - het veranderen van de volgorde van de werkzaamheden, waarbij de verstorende werkzaamheden worden uitgesteld tot na de broedperiode.
 • Pas het werk aan, mocht er onverwacht tijdens werkzaamheden een nest met eieren of jongen ontdekt worden.

klik hier om naar boven te gaan


 
muisrooster

Muizen en ratten:

Een te bouwen bouwwerk, enkele uitzonderingen daargelaten, moet zo worden gemaakt dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

De uitzonderingen betreffen voornamelijk de niet nader in het bouwbesluit genoemde gebouwen met specifieke gebruiksfuncties zoals opslagloodsen, veestallen, etc.
Let echter wel op !!    andere voorschriften,     het mogelijk aanwezig zijn van muizen, etc. is niet altijd gewenst ook al heeft het bouwbesluit hiermede geen probleem.

Aan genoemde eis wordt voldaan als er in de schil geen openingen zitten die breder zijn dan 1 cm.
Uitzonderingen hierop zijn:

 • afsluitbare openingen (ramen, deuren en luiken);
 • de uitmonding van de afvoervoorziening voor luchtverversing;
 • de uitmonding voor een afvoervoorziening voor rookgassen;
 • en de uitmonding van een ont- en beluchting van het binnenriool.
(bron afbeelding renovatierooster:   www.tilmar.nl/Shop/Producten/Vloer-_en_gevelventilatie)
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 29-04-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan