Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

VO, DO en ruimtelijk concept.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
voorlopig ontwerp;
definitief ontwerp;
ruimtelijk concept;
de overige uitgangspunten;

 

 

 

 
afbeelding uit:  50 Amazing Buildings of the World
(bron:    http://anothertitle.com/2009/01/16/50%c2%b4s-amazing-buildings-of-the-world/ )
amazing buildings


 

Algemeen:

Naast de vorm van de uitwerking, van de bouwkundige vertaling, welke afhankelijk van de fase waarin het ontwerp zich verkeerd is de uitwerking mede afhankelijk van de kwaliteitszorg van de architect.
Dit zijn bureau gebonden regels en structuren van de wijze waarop een bureau zich naar buiten presenteert aan opdrachtgever, overheid, aannemer, etc.

Het verlangen cq de belangen van de ontwerper zullen in deze en opvolgende fasen in waarde veranderen.
De ontwerper zijn idee zal door anderen moeten worden uitgewerkt en/of worden uitgevoerd. De mate van zijn afhankelijkheid van uitvoerende en adviseurs bepalen of het uiteindelijk resultaat overeenkomt met zijn oorspronkelijk ontwerp.

Bedenk ook dat wat een architect "zijn werk" noemt voor een toeleveringsbedrijf gewoon "werk" is.
klik hier om naar boven te gaan 

Voorlopig ontwerp:

Dit is de kladversie van het definitieve ontwerp.

zie   vorderingsschema (handboek instructie voor de tekenkamer) voor de benodigde werkzaamheden in deze fase.
klik hier om naar boven te gaan 

Definitief ontwerp:

Het definitief ontwerp is het visuele eindplan van de ontwerpfase.
In de definitieve ontwerpfase ontstaat een volledig beeld omtrent het ruimtelijk concept en de technische realiseerbaarheid. Niet alleen het visuele plan, maar ook het hierbij behorende uitgewerkte programma van eisen, krijgt aan het eind van deze fase zijn definitieve status.

Programma van Eisen
De opdrachtgever beschrijft hierin wat hij van het ontwerp verwacht.
De eisen geven aan wat zeker gerealiseerd moet worden.
De locatie dient bekend te zijn en het programma dient aan te sluiten bij de gemeentelijk eisen en randvoorwaarden.

Eventueel kan een PvE worden uitgebreid met een programma van wensen, waarbij de wensen bestaan uit dat wat idealiter gerealiseerd wordt.

SR97, etc.
De Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect versie 1997 omvat richtlijnen voor het bepalen van het honorarium voor het werk van architecten.
Er is onderhandelingsruimte in deze richtlijnen. Het volgen van deze richtlijnen is niet verplicht.
Het is in SR gebruikelijk het honorarium af te laten hangen van de uiteindelijke bouwkosten middels een formule. Een opdrachtgever geeft vaak gefaseerd opdracht aan de architect: afhankelijk van het resultaat in de vorige fase wordt besloten opdracht te geven voor de volgende fase.
De faseszijn:     VO , DO , het maken van bestek en tekeningen , de aanbesteding , het opstellen van het uitvoeringscontract met de aannemer, het maken van de uitvoeringstekeningen en tenslotte de directievoering over de bouw en de oplevering.
Ook zaken als aansprakelijkheid en eigendomsrecht zijn hierin geregeld.

Vanaf 1 januari 2005 kan de architect ook De Nieuwe Regeling (DNR 2005) op een opdracht van toepassing verklaren. klik hier om naar boven te gaan 

Ruimtelijk concept:

De ruimtelijke voorstelling van het bouwproject in het definitieve ontwerp moet volgens de SR minimaal de hieronder genoemde opsomming bevatten:

 • een situatie tekening
 • plattegronden tekeningen
 • tekeningen van relevante gevels en doorsneden
 • ruimtelijke presentaties (maquettes 3D computertekeningen, perspectief tekeningen, etc)
 • een dimensionering van de funderings- en draagconstructie
 • een dimensionering en capaciteitsbepaling van de W- en E installaties
 • mogelijke ruimtelijke oplossingen voor knooppunten van constructief, bouwkundig en installatietechnisch werk
 • voor de beeldvorm benodigde relevante bouwkundige principe details
 • materiaal en afwerking omschrijvingen
 • beschrijving van niet behandelde onderwerpen
 • een bouwkostenraming
 • een exploitatieraming
 • een analyse naar de haalbaarheid voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen
  E.e.a. afhankelijk van de aard van het te bouwen bouwwerk i.v.m. de daarvoor bestaande wetgeving (drank- en horecawet, warenwet, begrafeniswet, spoorwegwet, etc.)
 • een analyse naar de haalbaarheid van de gewenste opleveringsdatum
 • een analyse m.b.t. de energieprestatienorm
 • een analyse m.b.t. een veiligheids- en gezondheidsplan
 • etc.

Uit deze hierboven genoemde opsomming blijkt duidelijk dat de, voor de beeldvorm benodigde relevante, bouwkundige principe details niet los kunnen worden gezien van de overige benodigde gegevens die nodig zijn voor het ruimtelijke concept.

Het maken van een goed concept is derhalve een taak van de architect en bouwkundige samen.
klik hier om naar boven te gaan 

Overige uitgangspunten:

Naast de hiervoor genoemde uitgangspunten en het Programma van Eisen waarin door functieomschrijving de toekomstige gebruikers zijn bepaald (kantoor, fabriek, school, etc.) is de vorm van de uitwerking van de bouwkundige vertaling mede afhankelijk van de invloed van derden.

Hieronder kunnen we de volgende personen en/of instanties verstaan:

Het gaat te ver om alle regelgeving te beschrijven. Het gaat er meer om, om een idee te krijgen van de complexiteit van het geheel waaronder bouwkundig tekenwerk tot stand komt.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-03-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Overige uitgangspunten:
klik hier om naar boven te gaan

Ongeveerkunde

bron:    TVVL magazine 11 jaargang 2002


 

 


 extra informatie behorende bij:
Overige uitgangspunten:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld schema werkorganisatie aannemer

(aannemerscursus B en U bouw   PBNA 1975)

en omschrijving van

Building Information Model   (BIM)

BIM

Een (bouw)model is een beschrijving van de (toekomstige) werkelijkheid dat met behulp van een verzameling standaarden en definities wordt vastgelegd.
Ooit is de bouwpraktijk begonnen met modelleren op papier,zoals bouwtekeningen en bouwschetsen. Dit wordt ook wel 2D modelleren genoemd.
Het resultaat van het digitaliseren van deze informatie van papier in een computersysteem heet een Building Information Model (BIM).

Het Building Information Model gaat verder dan digitale bouwmodellen en CAD software. BIM is bedoeld om informatie op te slaan van alle disciplines die bij een bouwproject zijn betrokken of zijn ingeschakeld gedurende de cyclus van het bouwproces.

BIM bestaat uit twee componenten:

 • Een driedimensionale grafische weergave waarin de geometrie vastligt;
 • Een gerelateerde database waarin alle data, zoals eigenschappen, relaties, prestaties et cetera, vastliggen.

 • klik hier om naar boven te gaan