Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Wonen tussen de koeien.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de Wet plattelandswoningen;

de verbouwingen;

 


 

Algemeen:


Op het platteland is het gewoon als het soms naar koeien stinkt en dat de boer in de zomer al vroeg met zijn machines op het land bezig is.
Als je daar gaat wonen, dan weet je dat. Toch konden, door de verstedelijking, nieuwkomers het hem knap lastig maken.
Een gewone woning wordt namelijk via wetgeving beschermd tegen slechte luchtkwaliteit en geluid- en geurhinder.
De boer werd daardoor beperkt in zijn bedrijfsvoering, want staluitbreiding naast eigen of in de buurt van anderen woningen was hierdoor niet alijd zonder meer mogelijk. Veel (na generatiewisselingen) verlaten woningen van boerenbedrijven bleven daardoor leegstaan.
De invoering van de "Wet plattelandswoningen" in 2013 was voor veel historische boerderijen dan ook een uitkomst.
klik hier om naar boven te gaan


 

De Wet plattelandswoningen:

In deze wet wordt geregeld dat een voormalige agrarische bedrijfswoning (de plattelandswoning) door derden, die geen functionele binding hebben met het naast of in de buurt liggend bedrijf, door hen mag worden bewoond. Dit is juridisch-planologisch mogelijk omdat aan deze plattelandswoning een lager beschermingsniveau wordt toegekend dan aan een standaard burgerwoning. De juridische regeling geeft dus aan dat de planologische status voor de bescherming van een plattelandswoning, in plaats van het feitelijk gebruik, bepalend is.

De Wet plattelandswoningen maakt daardoor omzetting van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk, zonder dat het agrarische bedrijf waar de woning toe behoorde, wordt belemmerd in de bedrijfsvoering. Bij de afweging of een plattelandswoning wenselijk is, moet door de betreffende instantie wel worden beoordeeld of ter plaatse sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het bestemmingsplan blijft de bestemming van deze woningen dan ook agrarisch, maar wel met een extra aanduiding als 'specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning'. Hiervoor was/is een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze aanwijzing kan ook plaatsvinden in de omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan.
klik hier om naar boven te gaan 

De verbouwingen:

 
Bij de verbouw van historische boerderijen bleef het niet bij het oorspronkelijke woongedeelte.
  hiervoor het onderwerp "Boerderijbouw" behorende bij dit onderdeel.
Deze was volgens de huidige woonbegrippen namelijk zeer klein. De hieraan gekoppelde stal en andere bijgebouwen zoals hooibergen, etc. vielen ook onder de bovengenoemde wet en werden dan ook (indien gewenst) mede tot woning verbouwd.

 
Deze verbouwingen waren echter niet altijd eenvoudig. Van het interieur, op de gebinten na, bleef meestal weinig of niets over.

Sloop, indien toegestaan, bleef dan ook nog steeds een optie.
Zoals ook voor de hier getoonde boerderij, die voor een wegverbreding moest wijken.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 10-04-2023

 

 
klik hier om naar boven te gaan