Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gasinstallaties algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

geschiedenis en toekomst;
propaangas;

divers; 

Geschiedenis en toekomst:

In de periode voor het landelijke aardgasnet hadden we te maken met het gas van de plaatselijke gasfabrieken.
In een gasfabriek werd door middel van droge destillatie van steenkool (verhitting zonder toetreden van zuurstof) lichtgas (cokesovengas) en het bijproduct cokes verkregen.

Door de ontdekking en toepassing van grote aardgasvelden, waaronder het Groningse Slochteren, zijn dergelijke gasfabrieken eind jaren tachtig van de twintigste eeuw overbodig geworden en gesloopt.

Het proces van gaswinning uit kolen was een zwaar vervuilende activiteit. De grond waarop dergelijke fabrieken stonden is dien ten gevolge dan ook altijd ernstig vervuild en moet zijn (c.q. worden) gesaneerd.

Culemborg:
In november 1855 sloot de gemeente Culemborg een contract met de Culemborgse Gasverlichtingsmaatschappij om Culemborg van gasverlichting te voorzien. Hiervoor werd een gasfabriek gebouwd op een stuk grond aan het eind van de Lange Havendijk.
Na-dat steeds meer bedrijven en huishoudens op het gas werden aangesloten, moest de gasfabriek uitbreiden. Dat kon niet op de bestaande locatie en de gasfabriek werd in 1897 verplaatst naar de Stationssingel.

De voormalige directeurswoning op de hoek van de Triosingel en en het badhuisje aan de Stationsweg zijn de enige restanten die thans nog over zijn. De rest is gesloopt en gesaneerd.

De toekomst:
De lucht-waterwarmtepomp of waterstof via het huidige net ?   Wie zal het zeggen.

Een ding is echter zeker.
De gaswet via de wet Voortgang Energie Transitie is per 1 juli 2018 aangepast. Een belangrijk onderdeel hierin is dat de gasaansluitplicht vervalt voor alle kleinverbruikers (woningen en kleinere bedrijven) en bij de aanleg van een nieuwe wijk of inbreidingslocatie, tenzij het college van B&W het gebied waarin het gebouw ligt aanwijst als gebied waar aardgas nog wordt toegestaan vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang.
klik hier om naar boven te gaan 

Propaangas:

Het platteland kent minder publieke voorzieningen dan stedelijk gebied. Denk daarbij aan publieke functies zoals het openbaar vervoer, medische zorg, etc. alsook voor particuliere en culturele functies zoals het uitgaansleven.
Maar ook de aansluitingen op het landelijke gasnet ontbreken hier. De oorspronkelijke alternatieven voor verwarming worden daarom hier dan ook nog volop gebruikt.

Toepassing van gas is echter wel mogelijk via een propaan installatie.
Voor propaan heb je enkel een opslagtank nodig en een verbinding naar de beoogde gasaansluitingen.

Een meter kan geplaatst worden als er meerdere gebruikers aangesloten zijn op één tank en er apart moet worden afgerekend.
Het volume van de tanks voor particulier gebruik varieert van 500 tot 3.000 l.
Het bedrijf dat de tank plaatst, zal in samenspraak het type van de tank bepalen, een installatieplan opstellen, een eventuele vergunning aanvragen en in de meeste gevallen ook het onderhoud van de tank voor zijn rekening nemen.

De goedkoopste en gemakkelijkste oplossing is een bovengrondse tank, maar een ondergrondse tank is ook mogelijk en soms verplicht.

Voorschriften omtrent de veiligheid:
-    plaats geen brandbaar materiaal of auto’s in de directe nabijheid van de tank.
-    roken of barbecuen vlakbij de tank is uit den boze.
-    laat het onkruid rond de tank niet te hoog worden en gebruik voor de bestrijding ervan geen producten op basis van chloraat.
-    bescherm terreinleidingen tegen mogelijke beschadigingen en zorg dat ze goed ondersteund zijn.
-    etc.
klik hier om naar boven te gaan 

Divers:


Gasaansluitingen:
In woningen komen meestal maar drie soorten gasaansluitingen voor:    en wel de aansluitingen voor de gaskachel, het gasfornuis en de cv-insallatie In bedrijfspanden, afhankelijk van wat er wordt geproduceerd, kunnen ook andere aansluitingen voorkomen. Het principe van de aansluiting blijft echter hetzelfde.

zie   voor de kachels het onderwerp "Verwarmingsbronnen algemeen" bij het onderdeel "Verwarming - verwarmingsbronnen".

zie   voor de problematiek van de gasfornuizen het onderwerp "Keukens" bij het onderdeel "Keukens / sanitair".

zie   voor de cv-insallatie het onderwerp "Centrale verwarmingsinstallatie" bij het onderdeel "Verwarming - CV, etc.".

Gasleidingen:

gas installatietekeningen symbolen    (zie afbeelding)

Leidingkokers waardoor gasleidingen gaan mogen, i.v.m. explosiegevaar bij lekkage, niet luchtdicht zijn afgesloten.

Stalen gasleidingen.
In verband met de mogelijke beschadiging van de gasleiding door condensdruppels mag een ongeïsoleerde waterleiding niet parallel boven een stalen gasleiding worden aangebracht.

Een stalen gasleiding in een vochtige kruipruimte kan door corrosie gaan lekken.
Het is daarom niet meer toegestaan, zoals in het verleden gebruikelijk was, om een nieuwe gasleiding door de kruipruimte aan te leggen, tenzij je daar nog een mantelbuis omheen aanbrengt welke in verbinding staat met de buitenlucht. En dat is uiteraard een dure methode.

Niet elke geroeste leiding die je tegenkomt moet direct worden vervangen. Het afpersen van een dergelijke leiding, door een installateur, is echter wel gewenst.

Meterkast:
De afmetingen van gecombineerde gas, water en elektra meterkasten alsook de plaats zijn in normen vastgelegd.
zie   hiervoor het onderdeel "de meterkast"
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 20-03-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan